Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3.

®Ü gebreke van zulk een aanwijzing komen de uitgaven en de ontvangsten van den Staat ten laste en ten bate van het Rijk. ')

Artikel 4.

Deze wet treedt voor het gansche staatsgebied in werking op den dag van haar afkondiging in het Staatsblad. Zij wordt nader in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, in het Gouvernementsblad van Suriname en in het Publicatieblad van Curagao geplaatst.

Ontwerp van wet B.

Wij Wilhelmina. enz.;

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is, mogelijken twijfel nopens de verhouding van den Nederlandschen Staat (het Koninkrijk der Nederlanden) tot het Rijk en de koloniën door wetswijziging weg te nemen;

Zoo is het, enz.;

Artikel 1.

In de wet van den 2den September 1854 (Indisch Staatsblad 1855, n°. 2) houdende vaststelling van het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indië, laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 23sten Juli 1903 (Indisch Staatsblad 1903, n°. 329), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. in artikel 1 worden de woorden «De regering der koloniën en bezittingen van het Rijk in Azie, uitmakende het „gebied van Nederlandsch Indie, wordt" vervangen door de woorden „De regeering van de kolonie Nederlandsch-Indië „wordt";

b. in artikel 3, eerste lid, worden de woorden „de Indische „Regering" vervangen door de woorden „den Lande";

c. in artikel 3, tweede lid, worden de woorden „ten laste" vervangen door de woorden „ten name" ;2)

») Zie blz. 169.

s) Zie blz. 242, noot 1.

Sluiten