Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwerp van wet C.

Artikel 1.

In de wet van den 31sten Mei 1865 (Gouvernementsblad 1865, n° 12), houdende vaststelling van het reglement op het beleid der regeering in de kolonie Suriname, laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 31sten December 1903 (Gouvernementsblad 1904, n°. 4), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. in artikel 3 worden de vierde en de vijfde alinea vervangen door twee nieuwe alinea's:

a „de wetten en de algemeene maatregelen van bestuur „ van den Staat, voor zooverre zij in de kolonie van toepassing zijn";

b. „de wetten en do algemeene maatregelen van bestuur „van de kolonie";

# b. in artikel 6 worden de woorden „van Rijkswege" vervangen door de woorden „van Regeeringswege1';

c. in artikel 7, eerste lid, vervallen de woorden „van den „Staat";

d. in artikel 30, tweede lid, worden de woorden „'s Rijks „zee- en landmagt" vervangen door de woorden „de Neder„landsche zeemacht alsmede over de landmacht des Rijks";

e. in artikel 32, eerste lid, wordt „Rijk" vervangen door „Staat";

f. in artikel 35, eerste lid, worden de woorden „ambtenaren „in de kolonie" vervangen door de woorden „koloniale ambtenaren" ;

g. in artikel 37, tweede lid, worden de woorden „ambtenaren „en bedienden in de kolonie" vervangen door de woorden „koloniale ambtenaren en bedienden";

h. in artikel 49, tweede lid, wordt „Rijk" vervangen door „Staat" *);

i. in artikel 72 worden de woorden „de krijgslieden van „den Staat in werkelijke dienst" vervangen door de woorden „de krijgslieden van Staat of Rijk in werkelijken dienst";

k. in artikel 107, sub b, worden de woorden „Rijks zee- en „landmagt" vervangen door de woorden „Nederlandsche zee„macht alsmede van de landmacht des Rijks";

Evenzoo oir. P. F. Woesthofk: De locale verordeningen in het Nederlandsch-Indisch staatsrecht, Leiden, 1904, blz. 143.

Sluiten