Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ware het eenvoudig een verschil van redactie geweest, de regeering zou niet zóó voet bij stuk gehouden hebben, als zij nu deed.

De memorie van beantwoording1) bevat het volgende: „Tegen deze bedenking kunnen worden in het midden gebragt „de woorden van het wets-ontwerp zelf, daar in de opneming „toch van een omstandig verslag van het beheer der koloniën „en overzeesche bezittingen opgesloten ligt, dat de Regering „niet alleen de zoogenaamde remise-rekening of verantwoording „van naar het moederland gezondene Oost-Indische producten „heeft op het oog gehad, maar het geheel beheer der financiën in de koloniën zelve, zoo als trouwens in de memorie „van toelichting, volgens de meening der Regering duidelijk „genoeg is uitgedrukt door de woorden: ft, „Het zal wel geen „„betoog behoeven, dat. waar de bekrachtiging door de wet „„wordt vereischt, ook alle bescheiden, waarop de Staten-Generaal „„die bekrachtiging moeten gronden, ter'hunner beschikking „„worden gesteld"

„Het zou echter kunnen zijn, dat door het minder overzenden of door de mindere opbrengst der producten, een zoodanig door de wetgeving bekrachtigd slot, der koloniale rekening geen batig slot voor het moederland opleverde, en het „is daarom, dat men de laatste alinea heeft gesteld: „„Het „„batig slot wordt onder de rijks-inkomst<y) opgenomen" ", welke „bepaling niet van toepassing is, zoo er na afgesloten rekening „geen batig slot aanwezig is, want tot hiertoe is alleen batig „slot genoemd, hetgeen, na betaling van de ten laste der OostIndische bezittingen gebragte aanzuivering der ƒ9.800.000 rente van de koloniale administratie, in een gegeven dienstbaar overblijft.

„De Regering durft vertrouwen, dat deze inlichtingen de leden „der Tweede Kamer zullen kunnen doen toetreden tot artikel „41, zooals het in dit wetsontwerp is voorgedragen."

De kamer handhaafde haar bezwaren. 2) Na er op gewezen te hebben, dat, wanneer de regeering met „batig slot" bedoelde het slot der geheele Indische administratie, er „na het verstrij-

•) Handelingen 1847 1848, XL1X, 27, blz. 572, sub b. Handelingen

Belinfante, I, blz. 541.

2) Handelingen 1847/1848, XLIX, 31, Algemeen Verslag, sub VI, blz. 601. Handelingen Belinfante, I, blz. 597 en 598.

Sluiten