Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Het is niet in strijd met de Grondwet, wanneer bij de wet, in het algemeen belang aan provincie, gemeente of waterschap, bevolen wordt een zeker onderwerp te regelen.

VIII.

Op een industrieschool, waar een gedeelte van de voortbrengselen op bestelling wordt te gelde gemaakt, is de Veiligheidswet van toepassing.

IX.

Bij een wettelijke regeling van het arbeidscontract mag niet ontbreken de bepaling) dat in de bestekken voorschriften moeten voorkomen nopens minimum-loon en maximum-arbeidstijd. Bij afwijking van het contract van bedoelde voorschriften ten nadeele van den werknemer moeten deze, krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling, aan de afwijkende clausules van het arbeidscontract worden gesubstitueerd.

X.

Ten onrechte gewaagt de wet van den 18den Maart 1905 (Staatsblad 1905 n°. 97) betreffende het aangaan eener leening ten laste van den „Staat", in artikel 1, van het verkoopen van inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld aan de rijkspostspaarbank.

Sluiten