Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

casuïstisehen aard van het leerstuk der actieverandering zoeken. En buitendien vindt men geen steun bij Fransche commentatoren; hot artikel toch ontbreekt in den Code de proc. civile, en is door onzen wetgever zelfstandig ingelascht. Slechts bevat een decreet van 1808 een zuiver 1'ormeele bepaling' betreffende het op schrift stellen van wijzigingen in de conclusies, welke met art. 134 in geenerlei verband staat.

Laat ons het voorschrift nader bezien.

J.

DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 134 W. v. B. Rv.

§ 1. DE WIJZIGING VAN DEN EISCH.

Het valt, bij de lezing van liet boven geciteerde voorschrift, dadelijk in het oog, dat een tegenstelling op den voorgrond treedt tusschen eiwit en onderwerp van den eisch. Want met beide grootheden worden verschillende processueele gedragingen van den eischer in verband gebracht. Zooveel verschil van meening er nu bestaat over de beteekenls van de uitdrukking „onderwerp van den eisch," met zooveel zekerheid kan men zeggen, dat liet woord eisch ten deze identiek is met „petitum"; de conclusie van art. 5, 3\; datgene, waartoe de gedaagde moet worden veroordeeld. Want, behalve dat dit reeds uit de parlementaire behandeling blijkt, kan men nog aanvoeren, dat eigenlijk alléén van het gevraagde, — wanneer het tenminste bestaat uit een onderscheidbare samenvoeging van gelijk- of ongelijksoortige grootheden — in logischen zin kan worden gezegd, dat het verminderd of vermeerderd wordt. Faure spreekt dan van voorwerp van den eisch.

1) Zie Bulletin des Luis IV b, nu. lMb.

Sluiten