Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderd. Behalve, dat deze wijziging zeker niet heeft plaats gehad, terwijl art. 5 voor de afdeelingsleden open lag, zoodat zij niet overeenkomstig deszelfs terminologie den text hebben vastgesteld, heeft liet woord titel ten deze waarschijnlijk om de volgende reden aanstoot gegeven. In art. 38 R. O., een wet van denzelfden tijd als liet ontwerp,1 komt datzelfde woord titel voor, niet in den zin van schriftelijk bewijsstuk, docli in den algemeenen zin van: «iedere overeenkomst, iedere handeling, iedere daad, waaruit in regten geageerd wordt; in één woord het „fundamenturn petendi." * Nu werd in art. 134 met het woord wèl hetzelfde bedoeld, maar vreesde men, en terecht wellicht, dat het begrip titel al te éénzijdig alléén op overeenkomsten doelde, hetgeen in art. :J>8 daarom géén bezwaar is, omdat de termijnen rente en huur, over welker opeisching daar sprake is, wel altijd krachtens een overeenkomst zullen verschuldigd zijn. Hier daarentegen moest men een woord hebben, dat onbetwistbaar op elk gebied van het civiele recht betrekking kon hebben, en veranderde daarom titel in onderwerp, waarmee echter de beteekenis van het voorschrift niet is gewijzigd.

Hoe verwarrend nu ook het verschil in terminologie moge werken ', we moeten ons voor art. 134 aan de tweede beteekenis houden4. Ik zou deze willen formuleeren als: fundamentum petendi, feitelijke — wellicht ook rechtelijke, waarover later -- grondslag van de aanspraak, redenen van, aanleiding tot. onderwerp van den strijd.

Ik wil niet nalaten, er hier even op te wijzen, dat de Duitsche wet onder Klaganderung de verandering van een dergelijke grootheid verstaat. Immers, nadat § 2H4 CPO over de toelaatbaarheid van actieverandering gesproken

1) Ontw. en wet R. O, en ontw. Rv. zijn alle van 1827.

2) d« Pinto, R. O. II 103; „recht, bevoegdheid of oor/.aak. krachtens welke men bezit of vordert," voor art. 38 te ruim ; l)e Witt-Hamer, 9ti, alw. litt.

3) Daarvan een voorbeeld bij Cremers R. Rv. 5c verv., «ant. 80.

1) Nojr een btMerkniis in nrt. 68, 3" R O die vhii objectiiiu litiv.

Sluiten