Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitendien, al ware dan in art. 134 tot den eischer óók liet verbod gericht, den grondslag van zijnen eisch te wijzigen, het is duidelijk, dat dan toch het leerstuk der actieverandering niet in zijn vollen omvang door dit artikel werd beheerscht. Want al mag de eischer niet ingrijpen, het blijft de vraag, of óók de rechter in clien zin aan het voorschrift gebonden is, dat hij niet, op verzoek van den eischer, na verhoor van den gedaagde, na bespreking in het geding, tot eenigerlei verandering zou mogen machtigen? Het blijft de vraag, of niet, naast de eenzijdige verandering door den eischer, wanneer hij géén tegenspraak behoeft af te wachten, een tweezijdige verandering denkbaar is, die eerst na bespreking wordt aangebracht? En daarover spreekt art. 134 niet . Ook ter adstructie van deze bewering zijn bouwstoffen uit ons oud-\ aderlandsch procesrecht te putten.

Het is dan de vraag, of voor de hier verdedigde leer, aangaande de beteekenis van art. 134 Rv., steun kan worden gevonden in de geschiedenis. Daar het voorschrift geen vertaling is van een overeenkomstige bepaling in de Code de proc. civile, die over ons onderwerp zwijgt2, en ook uit de behandeling van ons voorschrift tijdens het ontstaan onzer nationale wetgeving geen aanwijzing te putten is, waarin het artikel zijn oorsprong heeft gehad, ligt voor de hand te veronderstellen, dat in deze mate ïe door den wetgever te rade is gegaan bij het oud-Vaderlandsch recht.

1) Ander» wa. dit in ontw. '20; ontw. '65 zeide ook onpersoonlijk in b II J I ,rt 6 Gedurende den loop van het geding mag het onderwerp der vordering niet veranderd noch het bedrag van het gevorderde vermeerderd worden. De onde redatie der C. 1'. O eveneens nn ..bemoe.lgk.ng der verdediging het hoofdcriterium. In pla.ts v„,'t meest bekrompen „ dn, onze wet het ruimst. Wel i, waarschijnlijk, dat men bg de verschillende redactie, nie. aan net onderscheid gedacht heeft.

2) Kr wordt op modificatie der conclusies gezinspeeld in het Dccret lmpéri.1, contenant ■«•Kiemen pour 1„ I'olice c, la Discipline des Cours et Tribun.»*, du 30 „.ars 1808, l.mieti» des 1.0,s l\ h, no. 188, en wel „, een zuiver formeel voorschrift, art. 70.

Sluiten