Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar later gaat deze regeling op in die der verdeeling vnn de proceskosten, en verdwijnt de vermelding van bezwaren, door liet te veel vragen veroorzaakt. En inderdaad zal tegenwoordig de eisciier vooral daarom van een te liooge taxatie zijner vordering géén last ondervinden, omdat geen enkele bepaling den rechter verbiedt, inzonderheid zijn lijdelijkheid hem niet belet, ambtshalve de verminderde vordering toe te wijzen. Het mindere is in liet meerdere begrepen; evenals het in schadevergoedingsacties genoemde cijfer door den rechter sleclits als een maximum wordt beschouwd, kan in andere vorderingen hem slechts een deel van het gevraagde rechtmatig verschuldigd voorkomen, of slechts de verschuldigdheid van een deel bewezen zijn. Ook onder de gevallen, waarin request-civiel tegen een vonnis wordt toegelaten, wordt wel de toewijzing van zaken, welke niet waren gevorderd, en van weer, maar niet die van minder, dan geëischt was geworden, opgenoemd.1 En in liet fiansche recht, dat géén voorschrift overeenkomstig ons art. 134 Rv. bevat, wordt de mogelijkheid van vermindering stilzwijgend erkend in het, met ons art. 1937 overeenstemmend, art. 1343 C.C.* Trouwens, géén schrijver verbiedt daar vermindering, en het kan slechts de herinnering aan het oud-Hollandsch Recht, niet de wensch, een bestaand geschilpunt te beslissen, zijn, die onzen wetgever tot een uitdrukkelijke vermelding heeft geleid.

Merkwaardig in strekking met ons art. 134 overeenstemmende is de zinsnede, voorkomend in 8 268 2" van de Duitsche C. P. O., luidend: Als eine Aenderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn ohne Aenderung des Klage-

1' Art. .(82, 2" en :i„ Rv. Wegens ile 4e alinea moet «Ie rechter «el mededcelen, dat, eti waarom, verminderd is, ot wel de rest der vordering ontzeggen. Wet/.ell, 4 46 n. 32 over jremischte Endurtheile.

2' Ook art. 131 C. Pr. knn in deze materie iu aanmerking komen.

Sluiten