Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grundes.. 2" der Klagantrag (onze conclusie) in der Hauptsache oder in Bezug auf Nebenforderungen erweitert oder beschrankt wird. Daar reeds onder liet, vóór 1879 geldende gemeene recht, niemand aan den eischer het recht van vermindering ontzegde,' is over de Beschrankung, naast de Erweiterung volledigheidshalve, en ter vermijding van argumenteering a contrario gesproken. De gronden van verdediging tegen het verminderde bedrag moeten echter reeds in het verweer tegen de oorspronkelijke vordering begrepen zijn, want dan alléén kan van verkorting van een recht van de tegenpartij géén sprake zijn.

Dezelfde verdediging moet mogelijk blijven. En wij zagen reeds, dat dit slechts bij de zuiver quantitatieve vermindering het geval is. Géén eigenlijke vermindering is dus het later vorderen, niet van een minus, maar van een aliud. We leerden boven reeds enkele gevallen — overgang van echtscheiding op scheiding van tafel en bed,2 of van erfdienstbaarheid van dreef op die van voetpad " - kennen. Wie maakt hier trouwens het onderscheid tusschen veranderen en verminderen uit? In welk opzicht zijn deze eischen onderling vergelijkbaar, zoodat van meer of minder zou kunnen sprake zijn? Op die manier zou wellicht een radde tong oveigang van koop op huur, van eigendom op bezit kunnen verdedigen! Daarentegen kan men zeggen, dat bij het laten vallen van den eisch tot hoofdelijke veroordeeling,4 en bij de latere toevoeging van een betalingstermijn, de vordering wordt verminderd, omdat zij tegenover

1) Zoo zeide reeds Bayer, Aend. des Klaglibells, i 21, dat Verminderun}* unbedenklich Statt finden kan, zelfs wanneer daarmede den gedaagde een exceptie wordt ontnomen. l>enn man kann hier nicht sagen dasz der Beklapte eine Einrede rerliert, sondern vielmelir, das/, er sie nicht inchr brancht.

2) Niet toegelaten: Amst. W. 908; wèl Hof Suriname W. 7993.

3) Aldus ongeveer II. R., NV. 7123.

4) Brielle W. 2305. Zelfs ambtshalve Groningen K. H. 1861, 304.

Sluiten