Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar overigens de grens tusschen verband en géén verband ligt, kan slechts de rechter bepalen.1

Eenigzins verschillend van de hier besproken wijziging is het bij nadere conclusie eischen van rentetermijnen, sedert de dagvaarding verstreken, of van kosten, interessen en andere zaaksgevolgen, sedert de dagvaarding ontstaan of veroorzaakt. Immers, hier beslist, behalve de vraag, inhoever wijziging van den eisch toegelaten is, de principiëele, door Mr. Gerritzena uitvoerig behandelde quaestie, of het mogelijk is, in de conclusie eischen op te nemen, die op het oogenblik van het uitbrengen der dagvaarding nog niet ontvankelijk waren. ' Bij de hierboven besproken wijziging immers bestaat de grond voor den nieuwen eisch, het accessorium, reeds bij de dagvaarding, doch is dit in de formuleering van de conclusie niet genoemd.

Hier echter geloof ik, dat men voorzichtig zal moeten zijn. De vordering van een inmidddels vervallen rentetermijn is een geheel nieuwe eisch, die bezwaarlijk als accessorium is te qualificeeren. Bij het vorderen van schadevergoeding wordt in de stereotype clausule gesproken van „schade, geleden en nog te lijden, op te maken bij staat." Bij het terugeischen van het ter leen gegeven kapitaal begint de rente van het oogenblik der dagvaarding van rechtswege te loopen, zoodat van géén termijnen meer sprake is; buitendien is bij wanbetaling van vervallen rente gewoonlijk het kapitaal opeischbaar. Maar overigens houde men in het oog, dat het naderhand instellen eener vordering, die wegens haar zelfstandig karakter meer connex dan accessoir moet heeten, niet met wijzigen kan bedoeld zijn;4

1) (ilasson Pr. 1, 646.

2) Het ontstaan en tenietgaan der actie gedur. het proces, Leiden 1892, bl. 150 v., tegen Grataina in N.B. 1851, 60.

3) Daarom onjuist het beroep van Haverschinidt 34 op Maastricht W. 3199, en de verwijzing naar Almelo W. 640.

4) Ook reeds, omdat hier wel van een zelfstandige verdediging zal kunnen sprake zijn.

Sluiten