Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot 's rechters interpretatie van de actie behoort, niet om des eischers „Vorbringen fast feindlich dein Wortlaute gemasz" uit te leggen, maar om, zelfs bij een onjuiste formuleering van het petitum, een vonnis te vellen over de strijdvraag, die partijen blijkens hare daadzakelijke beweringen, aan zijn oordeel hebben willen onderwerpen. En daarom is allerdroevigst liet geval, door Mr. Hartzfeld ' aangehaald, waarin, in plaats van afgifte van een driemaandsch accept, door den verkooper méér dan drie maanden na de levering betaling in contanten was geëisclit. Rectificatie werd niet toegelaten, en de eischer afgewezen.

Daar men in deze gevallen zéér wel van „wijziging van den eiscli" kan spreken, zijn tegen extensieve interpretatie van dat woord in dezen zin géén bezwaren; de vereisclite omstandigheden zijn een waarborg, dat géén conclusie wordt onderschoven of gesubstitueerd, welke, wanneer zij reeds in de dagvaarding was opgenomen, den gedaagde tot een andere beslissing „toegeven of strijden" zou hebben kunnen nopen." In Frankrijk is hier weêr op de hulp derdemande incidente te rekenen, volkómen voldoende aan de vereischten: reposer sur les mêmes moyens, et s'évanouir devant la même défense. '1

Enkele gevallen komen in onze rechtspraak voor, waarin veranderingen van den eigenlijken eiscli toelaatbaar zijn geacht, wanneer tijdens het geding ontstane, of bekend geworden omstandigheden toewijzing van den eiscli in zijn ouden vorm onnoodig of onmogelijk, toewijzing van een gewijzigden eisch daarentegen wenschelijk maken. Daartegen heeft de gedaagde altijd gemeend zich te moeten ver-

1) Mod. Rechtspraak, 15.

2) Zie een voorbeeld van een nieuwe conclusie, hoewel door de verdediging geprovoceerd, in Amst. P. v. J. 1H90, 61: waar eerst was gevraagd benoeming van een re., ten overstnan van wien rek. en veran w. van gevoerd beheer door den ben. erfgenaam zou kunnen geschieden (10*2 B.N& ). later een dergelijke benoeming tot het opmaken eener ger. rangregeling (1084 K.W.)

3) Garsouuet 1 $ CXL, 601.

Sluiten