Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten! Zoo is beslist, dat, wanneer tijdens het geding de litigieuse goederen gesequestreerd zijn, de conclusie in een revindicatie veranderd kan worden in een vordering, dat de rechter den eischer eigenaar verklare, met bevel aan den sequester, de goederen aan eischer over te geven Eveneens is toegelaten, dat een vordering tot verschaffing van onderhoud, ingesteld tegen i bloedverwanten, wegens onvermogendheid van 2 dier verwanten, slechts tegen de andere 2 wordt voortgezet.2 Analoog is de goedgevonden verandering van een vordering tot ontbinding en nietigverklaring eener overeenkomst in die tot ontbinding, daar blijkbaar de nietigverklaring slechts door misstelling was gevorderd.8 En in het algemeen kan men onder deze liberale beslissingen ('tók de — verkeerdelijk zoo genoemde — verminderingen van den eiscli rekenen, in tegenstelling met de in art. 134 bedoelde zuiver quantitatieve.4 Maar niet behoort tot deze groep, als zijnde géén wijziging van den eisch, het verlangen van den eischer, na afdoening door gedaagde na de dagvaarding, dat voor recht zal worden verklaard, „dat hij tijdens liet instellen zijner actie, gerechtigd was tot liet doen van eisch", ter verkrijging van de proceskosten!5 En eveneens houde men in liet oog, dat gevallen, waarin het. wegens de door gedaagde gemaakte opmerkingen, gewenscht wordt geacht, de strekking der vordering te wijzigen, niet op 'oo eenvoudige wijze kunnen worden afgedaan."

1) H. R. W. 5786, bev. Rott. W, 5691.

2) 'a Gravenliage W. 6176.

3) Hof Amst. F. v. J. 1893, 65.

4) Voorbeelden: supra, bl. 37.

5; Deze formaliteit immers is onnoodig, Leiden \V. 1425. Supra, bl. 42.

6) Bijv. overgang van terugbetaling van geleend geld tot aflegging van rekening rn ver¬

antwoording, nadat uit het verhoor op vraagpunten was gebleken, dat geen verbruik leening,

doch lastgeving had plaats gehad Dalioz 80. 1. 78 (toegelaten).

Sluiten