Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevoegdheid van den Kantonrechter gaat ' Het proces immers wordt er niet ingewikkelder door, waarmede het bezwaar vervalt tegen de behandeling door den alléénrechtsprekenden rechter; en dat al heel toevallig een enkele maal op deze wijze een geding aan de rechtbank onttrokken zal worden, zon ik een bezwaar vinden, wanneer dit de éénigmogelijk chicanerie in ons proces ware! En kennelijk ook is de bedoeling van art. 134, de gelegenheid tot wijzigen — trouwens ook tot verminderen — te scheppen tijdens het geding, in het geding-zelf, zonder daaraan verdere, zóó ingrijpende gevolgen te verbinden. En men bedenke, dat zelfs op deze wijze de toelaatbaarheid van een tweede instantie kan geschapen worden, waar ten gevolge der wonderlijke regeling ten onzent, zaken tusschen f 200.— en f 400.— inappellabel zijn.

Anders dan de beslissing over de competentie in eersten aanleg moet het antwoord luiden op de vraag, of ter bebepaling van de appellabiliteit de in de dagvaarding genoemde, of de bij latere conclusie verminderde vordering in aanmerking moet komen. En in dit verschil zie ik géén bezwaar;" de absolute competentie wordt in beide gevallen door de dagvaardingen, die de gedingen inleiden, bepaald. De voor het hoogere college ingestelde vordering loopt over het bedrag, dat ten slotte door den eischer in eersten aanleg is geëischt, en het ware tegen de bedoeling der wet, dat hoogere college over een, voor een dergelijke behandeling te onbelangrijk geoordeelde, en de kosten niet wettigende strijdvraag te doen beslissen.'' Juist omdat de competentie door de dagvaarding wordt bepaald, kan een aan die beslis-

1) In het Duitsche R. komen de aceessoria vooi de eompetentiebepaling niet in aanmerking— 4 4 C PU — ; in het oude !>• proces soms wel — Renaud i 176 n 3:? v; Planck Lb. I $ 10 n 16. In het project du C. d. C. wordt dit ook uitdr. verklaard in art. 120 al 2: les doininages intéréts pret end ns soufferts par le demandeur pendant l'instance n'augmentent pas la valeur de 1'action ; ils ti'en sunt quun accessoire.

2) Wel llaversehmidt 38. Zie II. R. W. 1914. 3) Uitvoerig Boots 20 v.

Sluiten