Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dekl, volgens liet bovenaangehaalde criterium. Immers kan juist weder het antwoord van gedaagde een verandering noodzakelijk maken.1

In Engeland is ons instituut op merkwaardige wijze geregeld. a Men kent in dit land — waarin de procedure wordt geregeld, zoowel door een reeks Judicature Acts, sinds 1873, als doorzg. Rules of the Supreme Court, voornamelijk van 1883, en zelfs door de oude praktijk, zoodat van één wetboek geen sprake is — twee wijzen van verandering van actie. In de eerste plaats is de eischer niet onherroepelijk aan zijn dagvaarding, de writ of summons, gebonden, hetzij deze gespecialiseerd is, een z.g. special indorsement of claim bevat, hetzij, wat regel is, een general indorsement. Want wanneer dan een nadere, doch summiere, uiteenzetting der daadzaken plaats heeft in een statement of claim, onze conclusie van eisch, de eerste der z.g. Pleadings (dingtalen), is identeit van het libel in de statement of claim met dat in de dagvaarding niet noodig,3 mits géén totaal nieuwe grond voor de actie in het geding wordt gebracht.4 Buitendien kan onder dienzelfden mits, tot de inlevering der repliek, of tot den daarvoor vastgestelden termijn, éénmaal de actie door later toe te zenden dingtalen veranderd worden.5 lil de tweede plaats echter wordt den eischer een recht toegekend, om met behulp en na goedvinden van den rechter veranderingen, en vooral verbeteringen aan te brengen.

1) Vroeger schynt Schuster v. Honuott, O C I', volgens Trutter, O C I' 361 n. 1, de mogelijkheid van actie-verandering nu de erste Tags at/.'ing te hebben ontkend. In den druk van '97 echter wordt dit niet meer beweerd, zie bv. 271 n, en $ 41l". Zie ook Trutter 230.

2) Ken korte behandeling van ons vraagstuk bij l'aulus, liet hnrg. geding voor de Kings Kenrh Division 1905, 101 v.

3) Ord. 20 rule 4: Whenever a statement of claim is delivered, the plaintiff may therein alter, wodefy, or extend his claim without any amendment of the indorsement of the writ.

4) Paulus, 16. Is een feitelijke quaestie.

•V' Ord. 2H r 2. Y« oral wanneer noodig gebleken door de verdediging. Zie Schuster, Hiirg. Reehtspfl. in K. $ 66 a, en Wörterb. des Knglischen R., v°. claim.

Sluiten