Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met veroordeeling van de partij, die de pleading in het geding bracht, tot de eventueel ontstane kosten.

Het formeele, maar tevens zeer practische, Engelsche Recht levert dus het voorbeeld op van een bij uitstek liberale 1 regeling van ons leerstuk. En het is zeer opvallend, dat de daaraan ten grondslag liggende gedachte: een verbod van door den eischer-alléén aangebrachte, actieverandering, onder uitdrukkelijke toelating van veranderen na machtiging door den rechter, óók de regeling van het instituut in ons oud-Vaderlandsch recht beheerschte. Ook hier blijkt, dat met een verbod aan den eischer alléén, hetwelk art. 134 heet te bevatten, toch de absolute onmogelijkheid van actieverandering niet wordt uitgesproken!

§ 2 DE GRONDSLAGEN VAN HET VERBOD VAN ACTIEVERANDERING. DE BELANGEN VAN EISCHER EN GEDAAGDE.

Leveren nu de aangehaalde wetgevingen even zoovele bewijzen op, dat practisch een strenge opvatting als die onzer jurisprudentie niet de eenig mogelijke is; het is de vraag, of een absoluut verbod, streng of niet, niet op logische gronden behoort te worden aangenomen? Inderdaad wordt dit beweerd, maar het zal zaak zijn, deze argumenten te onderzoeken, omdat in het onderhavige leerstuk, uitmuntend door casuïstischen aard, en waarin belangenstrijd hoofdzaak dient te zijn, geen algemeene phrase mag doen beslissen.

I. Dat geldt ten eerste voor de meening, dat de noodzakelijke orde in het proces zich tegen latere veranderingen in de gedingstof zou verzetten. Behalve, dat het geenszins

1 Over (Ie heilzame werking van dit stelsel: Kulme, (iutaelitell DJ T XIÜ j 11.

Sluiten