Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms tot het antwoord van den gedaagde, waarmede de litiscontestatie plaats greep, eenige wijziging geduld. Afstand van instantie stond buitendien nog vrij. Onder dit strenge stelsel verkrijgt ons leerstuk zijn in Duitschland befaamde moeilijkheid, omdat het tot buitensporige consequenties noopte, die men poogde te ontwijken.

Het behoeft geen betoog, dat onze dagvaarding tot géén der beide rubrieken kan worden gerekend. Want zij is zeker geen schriftuur, die gedingstof bevat, doch slechts eene, die inleidt en voorbereidt. Daarom zal uit de beide volgende functies een keuze moeten worden gedaan.

Een derde soort van dagvaarding treffen wij tegenwoordig — naar het oordeel van velen — in Duitschland aan. De dagvaarding moet den z.g. Klagegrund bevatten, het samenstel van feiten, die aantoonen, dat aan dezen eischer tegen dien gedaagde deze bepaalde aanspraak toekomt. In het zuiver mondelinge proces kan deze dagvaarding niet anders dan voorbereiden, en wel juist op het te berde brengen der gegevens, die in het stuk moeten voorkomen. Door de latere conclusies, de zg. Schriftsatze, kan de mondelinge behandeling nader worden voorbereid. En weer loopt het verbod van Klaganderung parallel met deze functie, want de wet verstaat onder actieverandering verandering van denzelfden Klagegrund. die in de dagvaarding behoort voor te komen.

Intusschen, eenige schrijvers rekenen deze tot een vierde soort, een vorm, dien wij aantreffen in Duitschland, vóór het gemeene recht, in Engeland en in Frankrijk. De dagvaarding moet dan den gedaagde voorbereiden in het algemeen, op den komenden strijd en zijne mérites. Zij moet hem in staat stellen, eenige preliminaire besluiten te nemen; zij bereidt dan niet voor op de gedetailleerde verdediging, maar duidt strekking en omvang aan van het te volgen geding. Maar verschillende schakeeringen zijn hier denkbaar. Beknopt was de dagvaarding in het kanonieke,

Sluiten