Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischer, zonder bezwaar hoegenaamd voor gedaagde', tot het omgekeerde geval.2

Wij leerden boven het belang van den eischer kennen. En ik wijs er op deze plaats uitdrukkelijk op, dat verreweg de meeste, ja, alle in de jurisprudentie behandelde gevallen aanwijzen, dat de eischer nooit pour son bon plaisir, maar altijd wegens het ontdekken eener vergissing, of eener feitelijke dwaling of verkeerde voorstelling wijzigen wil; uitdrukkelijk daarom, omdat in ons leerstuk een algenieene neiging bestaat, bij den eischer aan wispelturigheid, vertragingszucht of schuld wegens onatteutie te denken, waardoor juist zijn belang volkomen over 't hoofd wordt gezien!

Over die dwaling op zich zelf slechts dit. Al beschouwt men tegenwoordig de 11a het antwoord tusschen partijen bestaande verhouding niet meer als een quasi-contractueele,men kan toch het medelijden, dat de wetgever blijkens de bepalingen over dwaling in de feiten bij het tot stand komen eener overeenkomst niet den in dwalingverkeerende heeft, analogice op de procesuëele verhouding toepassen. Het criterium der nieuwe leer, dat de dwalende, bij kennis van zaken, niet zou gehandeld hebben, als hij deed, is hier zéér wel van toepassing. Maar de gevolgen zouden toch ongewenscht zijn. Want men zou wel kunnen concludeeren, dat den eischer in dit geval — als in Frankrijk — tijdens het geheele geding afstand van instantie moest vrijstaan, doch niet, dat met wijziging der elementen als het ware een nieuw contract zou kunnen gesloten worden, dat den gedaagde zonder de daartoe noodige formaliteiten werd opgedrongen!4

1 Wijziging van een datum, wanneer tusschen partijen slechts één rechtsverhouding heelt bestaan.

2) Veroorzaken van verwikkelingen uit obstructiezueht.

3) In verb. met de rom. opvatt. der litiscontestatie als quasie-contract.

!■) Bordeaux, Philos. 388, sprekend over de nullité des actes de procédure, betoogt de wenseheljjkheid, naar dat gebied .,(|uel(|ucs-uns des principes, qui régissent 1'annulatioii des contrats" over te brengen.

Sluiten