Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet antwoord als oogenblik vast, waarop de verweerder zijn wenschen mag kenbaar maken; en het is juist de vrijheid te dien opzichte, die de verweerder in het Duitsche geding genietdie de leer heeft doen ingang vinden, dat de Widerklager niet aan den ééns-ingestelden eisch kan gebonden zijn, omdat telkens in een volgend stadium een nieuwe Widerklage de vorige kan wijzigen of doen verdwijnen. ' Is wegens het vereischte van connexiteit het bezwaar daar niet groot, grootere strengheid is ten onzent gerechtvaardigd.

TWEEDE HOOFDSTUK.

AANVULLING EN UITWERKING DER FEITELIJKE

GRONDEN.

Wij hebben ons tot nog toe slechts bezig gehouden met de categorie van gevallen, waarin in liet samenstel der middelen zoodanige wijzigingen zijn aangebracht, dat daardoor vroeger gestelde feiten lmnne beteekenis in het proces verliezen, — de gevallen van eigenlijke verandering dns. Maar denkbaar is ook, dat de nieuwe gegevens met de oude wél vereenigbaar zijn. In dit geval hebben wij te doen met een aanvulling of een uitwerking der middelen,theoretisch onder actieverandering te rangschikken, wanneer men het geheel der gestelde feiten als een eenheid beschouwt, zoodat aanvulling met nieuwe gegevens die eenheid niet intact

1) 4 278 CPO; bij vertraging: kostenrepressie.

2) Uitvoerig Plank Lb. II 423; Kicfe 48 v.

3) Ook hier tusschenvormen denkbaar: Hof N.-Brabant W. 1434 (latere aanvulling der kadastrale nummers, als aanvulling of als rectificatie te beschouwen); Leeuwarden W. 4290 (in een actie tot opruiming van belemmeringen in een buurtweg tevens later beroep op een servituut).

Sluiten