Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partij, of opgeroepene in vrijwaring, dan behoeven zij éénzijdige veranderingen door den eischer niet te gedoogen, hoewel meestal öf mèt den gedaagde zij in de wijziging géén bezwaar zullen zien, öf 11a de verandering hunne functie in liet geding overbodig wordt. Voorzoo ver ik kan nagaan, hebben zich dergelijke moeilijkheden nog nooit voorgedaan; nadere uitwerking ware derhalve poseering van theoretische casuïstiek.1

# #

*

Een zeer grooten invloed op de appreciatie van den materiëelen inhoud van het geding, en daarmede op ons leerstuk, kan het niet genoeg te waardeeren vraagrecht hebben, de steen des aanstoots voor de fanatieke lijdelijkbeidsverkondigers. Inderdaad meen ik, dat het recht op dat beginsel géén inbreuk hoegenaamd maakt, daar partijen blijven beslissen, wat zij in het proces willen brengen. Eerder toch zal het met het beginsel der onmiddellijkheid in verband moeten gebracht worden. Maar moeilijkheden kunnen rijzen daar, waar de antwoorden op 's rechters, wellicht onvoorzichtig gestelde, vragen nieuwe feiten, of zelfs nieuwe gezichtspunten, in het geding brengen; wellicht houdt ook de vrees hiervoor den rechter van veelvuldige gebruikmaking af. In België en Frankrijk echter wordt het geregeld toegepast in Duitschland dient in het zuiver orale proces liet vraagrecht, behalve tot opheldering, óók tot aanvulling van gebrekkig opgegeven daadzaken,mits geen geheel nieuwe elementen daardoor in het geding worden gebracht.4 Inder-

1) Men denke ook aan den invloed van inwilliging van den afstand van instantie. Het vraagstuk dieut afzonderlijk onder/.oeht.

2) Voorstel llartogh. Keiinfante II 91.

3) $ 139 C F O: „... überhaupt alle für die Feststellung des Sachverhültuisses erheblichen Krklarungen."

4) v. Wilmowski-Levy ad 4, n. 3.

Sluiten