Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken.' Nu meenen dientengevolge werkelijk de meeste oudere sc li rijvers, dat óók aotieverandering van de oblatio libelli overhandiging der dagvaarding — at ongeoorloofd is, omdat de mogelijkheid van veranderen de in nov. 112 omschreven verplichting zou ondermijnen of' illusoir maken. ■ Evenwel, éénstemmig was men niet. Daarvoor was de materie te gecompliceerd. Want in beide stelsels baarde de uitlegging van § 35 I 4, 6 moeilijkheid, omdat volgens dit voorschrift de mogelijkheid van verandering tot aan het eindvonnis bestond. * Verschillende pogingen van verzoening van § 3o I en 1 8 C cit. worden gewaagd. Waar men niet tot de conclusie komt, dat deze verzoening onmogelijk is, en derhalve een antinomie aanwezig acht, wordt of 1 3 C zóó geïnterpreteerd, dat daaruit tevens de mogelijkheid van actieverandering na de 1. c. zou volgen," óf dit voorschrift naast § 35 I, als daarin begrepen, overbodig geacht. Zonder nader op dezen strijd, die sinds de Glossatoren gestreden wordt, in te gaan, wil ik hier slechts vermelden, dat het mij voorkomt, dat de oplossing hierin te zoeken is, dat S 35 I. zich niet op het gebied der eigenlijke actieverandering - als 1 3 C 2. 1 -- beweegt, doch op dat van herstel van vergissingen. Zooals dan en men lette op de volgorde der bepalingen — bij abusievelijk te-veel

1) Cantio de lite contettanda. De proceiveijaring van Gajiu 1\ * HU bestaat dan niet nieei.

2) Schrijvers bij Buchka II 84 v. .

S) Si quis aluid pro allo inteuderit, nihil enm periclitari placet, sed m eodem judicio, roffnita veritate, errorem suum corrigere permittimns, veluti \ol,ïen eeni^e \ooi .In eodcrn jndicio, i. e. negolii apnd eumdem judicem aine nova interpellatione (quod olim neceaaarium erat) continuatio", Vinniu.,Comm. in i.,t. IV 35 nota Vooral vergeleken met Gajus IV * 55 ia de bedoeling van het art. duidelijk, hoewel de overname van periclitari

klakkeloos geschiedde.

4) 1'lanck, Heweiaurth. 349; Kuhue, Verli. 1) J XII 11 270. „Die Sacl.e bleibt xwe.fell.aft

zegt Glück, Pandecten $ 501.

5) Onjuist. De nadruk ligt op fulurae, en liet v». staat in den titel JefUndo. Aldus ook We,«11; Haver; Wieding 17», «2», Unel; Rudorff, Z. f. Rechtsg. IV 29; ...direct; Bethm. llollweg 11 593, 514 11 122. Anders: Bekker, Die Actionen etc., II -31; 1 ullinger

ad 2, 13, n 9; Vinnius ad * 35, Bethmanu llollweg 111 215.

6) Bayer * 19 c.

Sluiten