Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cheensche tijdrekening, d. i. 115 n. Chr. Dat Ignatius door Trajanus zou zijn veroordeeld, zegt onze schrijver niet; wel spreekt hij van een ontmoeting tusschen Keizer en bisschop.

Chronicon Paschale (ed. Dind.) Vol. I p. 472 vermeldt Ignatius' marteldood. Na den dood van Synieon in Jeruzalem te hebben beschreven, heet het: 'Ofiolag dt xr<i 'fyvuuog Xvrio%iu>v inioKOTtog tv 'Pofrfiy iiMtQzvprjOev.

Dit getuigenis is belangrijk in verband met Eusebius' Kroniekbericht.

Johanues Madabbar *) spreekt over Ignatius als volgt:

Moreover the saint of God, Ignatius, the Patriarch of Autioch, who had been ordained after Peter the chief of the Apostles, he (nl. de Keizer) sent to the city of Rome in chains and delivered him to the lions.

De reden waarom dit getuigenis, zoo geheel overeenkomstig Eusebius' Kerkgeschiedenis en de voorstelling der Brieven, is aangehaald, blijkt in de volgende paragraaf (bl. 39).

Eindelijk worde nog het bericht opgegeven uit een Syrische kroniek van de helft der zevende eeuw (beschreven door Lightfoot, a. w. II p. 447; naar de vertaling van Land geciteerd door Lightfoot ibid.l; het bedoelde gedeelte luidt aldus:

Anno 419 Trajanus Armeniam subiecit. Eodem anno (d. i. 108 n. Chr.)— Ignatius Antiochiae (i. e. in Antiochia) martyrium subiit, qui discipulus erat Ioannis evangelistae.

Merkwaardig is de mededeeling dat Ignatius te Antiochië gestorven is.

§ 4. Het martyrium van Ignatius.

Wij hebben in de vorige paragraaf bij verschillende schrijvers tal van mededeelingen aangaande Ignatius gevonden, die niet direct of indirect aan de Brieven kunnen zijn ontleend. Deze paragraaf heeft te onderzoeken of die mededeelingen samen één welsluitend geheel vormen; of dit met de voorstelling der

') Naar Je vertaling van Wright Lij Lightfoot, a. w. [zie hl. 13 N". 12] II p. 446.

Sluiten