Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven '). Origenes en Eusebius Kerkgeschiedenis bewaren de Brieftraditie nog vrij zuiver; maar na Eusebius ontstaat, deels door vermenging van de verschillende overleveringen, deels door de fantasie van vindingrijke martyriumschrijvers, dat wanhopig mengelmoes van tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden waarmee we in de voorgaande bladzijden kennis maakten, en waaruit we de oude historische traditie trachtten te herstellen.

§ 5. De Ignatius der Brieven.

jflyi'aTiog o xrci ' noemt zich de schrijvei onzei Blieven.

Veel is over dien dubbelen naam van allerlei kanten geschreven : Daillé reeds ziet in dien tweeden naam legendarische verheerlijking, en zoo een argument tegen de echtheid der Brieven; Pearson bestrijdt dit; Bunsen en Renan achten hem geïnterpoleerd, Zahn verdedigt de echtheid; Lightfoot ad loc., en uitvoerig a. w. a) I p. 25 sqq. — is evenzeer van oordeel dat Ignatius werkelijk dezen dubbelen naam droeg, en hij staaft dit oordeel door tal van voorbeelden. Een algemeen bezwaar tegen Lightfoot's geheele argumentatie dunkt mij, dat in geen zijner voorbeelden de tweede naam zoo kennelijk bijnaam is als hier; en dat dit hier werkelijk het geval is, bewijst het gebruik van het woord in Et' 9, waar de ware Christenen QsoyÓQui y.al vaofpógoi, %Qi6TorpÓQot, «yiocpoooi genoemd worden ), gehjksooi" tige samenstellingen zijn faoópófioi Phd 2, en vexQocpoQoi Sm 5. Speciaal op laatstgenoemde plaats vestigt Hilgenfeld ') onze

') De reden waarom Je Briefschrijver geen historie gaf, leeren de volgende Hoofdstukken.

2) Zie bl. 13 No. 12.

:l) In dit verband moeten we misschien de plaats Mpatu;

nt»tatuu Mgn 1, noemen; immers, als Pearson en Hilgenfeld gelijk hebben en hier op den naam »,o<póVo; wordt gedoeld, dan heeft het woord al heel sterk de kracht van een bijnaam. Echter meent Bunsen dal we hier aan fia/jru; moeten denken, Lightfoot aan óinu•«; *(»»«'"■ Ik zou willen verklaren: ürof.a Jtpotoü = X(i.ariuvu;, met verwijzing naar ri Svo.ua *«»</<»('*"■ Ef 7', naar Ss y«V •Mui ii •fiart xaUitai Mgn 10', naar SulótUiv t!> üvona Phd 10', enz.

4) A. w. [zie bl. 15 No. 40) p. 2«4 en ad loc., p. 30*.

Sluiten