Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigd kunnen zijn, acht ik vrij willekeurig en dus onvruchtbaar; de partijen staan tegenover elkaar met een „ik gelooi van wel" en een „ik geloof van niet", zonder te naderen. Of nu Ignatius werkelijk een man uit één stuk is geweest, gelijk en gelijkvormig aan de traditioneele voorstelling van den Christel ijken martelaar, is niet uit te maken! Mij dunkt dat men met dergelijke zoo geliefde bewijsvoeringen, op Ignatius' (te construeeren) persoonlijkheid gegrond, uiterst voorzichtig moet wezen ')• Maar dat iemand het hoogste, dat hij in zich weet, hier het martelaarschap »), als grond tot zelfvernedering aanvoert, moet m. i. als onmogelijk worden verworpen. Hier hebben we weer den verhaler, die zijn held deze ongelukkige woorden in

den mond legt.

Met het oog op het zooeven gezegde, meen ik alle beschouwingen over het tegenstrijdige van Ignatius' zelfvernedering met het gezag waarmee hij optreedt, achterwege te moeten laten. Eenigszins anders moet onze houding zijn ten opzichte van

de vraag: Hoe hoopt Ignatius m<*#»',tijs aAt/tfijs te worden door

martelaarschap, of door gnosis, of door goddelijk tAtos? Ook hier geven de Brieven verschillende antwoorden. De verklaring ligt voor de hand. Het antwoord wordt bepaald door de omgeving waarin het voorkomt, door het onderwerp waarmee de schrijver op het oogenblik bezig is. Zoo wordt b. v. de Marteldood als weg ter zaligheid" aangegeven in Rom. (waar over het martelaarschap wordt gehandeld), en Ef 1 (waar Ignatius als martelaar op reis naar Rome optreedt). Ook hier klaarblijkelijk de tendenz-

schrijver, die zijn held verschillende waarheden laat verkondigen,

zonder te bedenken dat enkele in zijn mond ongerijmd zouden

klinken. .

Tot een onderscheiding tusschen schrijver en held dringt

ons ten slotte de onduidelijke voorstelling van Ignatius' positie

in de kerk. Moeten we in hem een bisschop zien, of mogelijk

een diaken of een leek?

') Zie b. v. Bruston, a. w. |zie bl. 15 N°. 36] p. 65, 70!! 78.

») Vgl. Rom 4: <A» n&9m Afaorijoo/jai n.t.l.

Sluiten