Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezanten in de drie voorafgaande brieven. We vinden hen niet bij name genoemd; evenwel is Rom 10 sprake jwpi röv rcpoïAtfói'tior as ano Zvglots tig 'Pra/ir/v; hiermee kunnen geen martelaars uit vroeger jaren bedoeld zijn, want de schrijver richt een boodschap tot hen: ze zijn dus nog in leven. Hun functie is, de Romeinen te verwittigen van Ignatius' lotgevallen, en aldus dezen te mogelijkheid te openen een brief tot de Romeinsche gemeente te richten. Crocus komt hier als begeleider voor.

In tegenstelling met den brief naar de Philadelphische gemeente, met welke onze schrijver voor zijn held weinig persoonlijke betrekkingen onderstelt, vinden we in Sm. en Pol. een vijftal personen uit de Smyrnasche gemeente genoemd, vrome vrouwen en geliefde vrienden. Natuurlijk, daar had Ignatius een langer oponthoud; moest niet de voortreffelijke leeraar met de voortreffelijke gemeente banden van vriendschap aanknoopen ?

De brief naar Philadelphia heeft in de cap. (>8—7 een schadeloosstelling voor het ontbreken van persoonlijke toespelingen. De bedoeling dezer plaats is niet duidelijk, en Lightfoot

noemt „ .... the obscurity of the allusion a strong

testimony to the genuiness of the letter"; een „impostor" zou zich wel op duidelijkheid hebben toegelegd! Wij noemden boven l) reeds den eisch onbillijk, om op alle plaatsen 's schrijvers bedoeling achter zijn inkleeding aan het licht te brengen! Evengoed als Lightfoot hier een vraagteeken in margine van den echten brief plaatst, doen wij geen poging een toespeling te verklaren, die voor 's schrijvers tijdgenooten misschien aan duidelijkheid niets te wenschen overliet. Dit is in ieder geval duidelijk, dat „Ignatius" polemiseert tegen leeraars wier bezoek voor de gemeenten een bezoeking is2), die partij kiezen in mogelijke twisten, en niet naar eigen conscientie, niet «pwi'ij profeteeren.

Na al het voorgaande verwachten we wel niet meer een

') Vgl. boven, bl. 65.

:) Dezelfde gedachte Rom 4: tra ,ui) xotfiijfhit rtr, ytrwpai.

Sluiten