Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in de drie laatste „Ignatius" met de gemeenten bekend is; terwijl hij in Rom., in de overtuiging dat hij de gemeente ontmoeten zal, die ontmoeting anticipeert en zoo bekendheid onderstelt. Dat de toon in Rom. een andere is dan in de VI, moet met Dr. van Loon1) aan den anderen inhoud worden toegeschreven. Overigens gevoelt de schrijver van Rom. evengoed het belang van orthodoxie en kerkelijke eenheid als die der vi _ alleen, hij verplaatst de desbetreffende opmerkingen, met het oog op den bijzonderen inhoud van den brief, naar het adres, dat zóó een buitengewone afmeting krijgt. Omgekeerd vinden we in de VI voldoende sporen van zucht naar martelaarschap (b.v. Ef 21, Tr 10, 13 en vooral Pol 7), om ook op dezen grond, de eenheid van type en van hoofdinhoud, tot

eenheid van auteur te besluiten.

„Die Hauptdifferenz" is voor Dr. Völter1) het feit dat in Rom. Ignatius tweemaal „mit Emphase" zich bisschop van Syrië noemt (dat is te zeggen, ééns «o^rjv), terwijl de VI „nirgends eine solche Bezeichnung auch nur andeutungsweise enthalten, vielmehr deutlich und bestimmt genug verraten, dass Ignatius nicht Bischof gewesen." Van die emphase kan ik, evenmin als Harnack 3), iets merken — en dat ook de Ignatius der VI hier en daar als bisschop is gedacht, heb ik boven reeds aangegeven 4). Dat onze schrijver in de VI zijn autoriteit zou gronden op zijn boeien en zijn charismatische gaven, wordt door Tr 5 weerlegd. Dat in Rom. zijn bisschoppelijke waardigheid aan zijn schrijven kracht zou bijzetten, is m i. onjuist. Nergens beroept hij zich, ter ondersteuning van zijn verzoek, op zijn episkopaat; ondanks dit hoopt hij nog (evenals in de VI) fiabijzijg te zullen worden! M. i. wordt van dit bisschopsambt alleen melding gemaakt om den aanstaanden martelaar tot een man van beteekenis, zijn dood belangrijker te maken.

') A. w. ]zie bl. 14 N". 30].

:) A. w. [zie bl. 14 N°. 28] S. 4.

s) A. w. [zie bl. 14 N°. 311. .

<) Zie boven, § 5 bl. 53 vg. Toegestemd wordt echter, dat hl) slechts in

Rom. uitdrukkelijk „bisschop" wordt genoemd.

Sluiten