Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze overeenkomst ten eenen male. Mij schijnt ze belangrijk genoeg toe, er een paragraaf dezer verhandeling aan te wijden.

Een tweetal vragen doen zich hierbij aan ons voor. Ten eerste: is er een litteraire verwantschap tusschen Lucianus' tractaat en de Ignatiaansche brieven? Ten tweede: is er zakelijke overeenkomst tusschen beide berichten doordien beide op dezelfde feiten betrekking hebben?

Beide vragen worden bevestigend beantwoord door Lightfoot J); bovendien de eerste door Zahn ') en de tweede door Dr. Völter 8). Terwijl Zahn van meening is dat Lucianus met behulp der Ignatiaansche brieven de Christenen in het algemeen bestrijdt, zijn de beide anderen overtuigd dat hij op Ignatius zelf het oog heeft. Maar terwijl Lightfoot hem de bedoeling toeschrijft, Ignatius' lotgevallen — die hij in de brieven juist weergegeven acht — belachelijk te maken, vindt Völter zoo treffende overeenkomst tusschen den schrijver onzer Brieven en Peregrinus, dat hij meent beiden te mogen vereenzelvigen; hij acht de aan de Brieven ontleende teekening van Peregrinus aangevuld door historische trekken uit het leven van den Briefschrijver die Peregrinus zelf is, terwijl Lightfoot die trekken verklaart als ontleend aan andere Christelijke figuren en geschriften, waarmee Lucianus „a gossiping acquain-

tance" zou hebben gehad 4).

Het komt mij voor, dat Lightfoot en Völter ten onrechte zakelijke overeenkomst meenen te zien in de volgende punten ):

>) A. w. [zie bl. 13 N°. 12] I. p. 344-348.

') A. w. [zie bl. 13 N°. 1] S 525-528.

') A. w. [zie bl. 14 N°. 20 en 28], bestreden door Dr. Van Loon, a. w. [zie

bl. 14 N". 22 en 30].

<) F. X. Funk. a. w. [zie bl. 13 N". 11] S. 13 fg. acht Lucianus evenzeer litterair afhankelijk van de Ignatiaansche brieven; maar over sschrijvers bedoeling — een aanval op bepaalde Christenen, of op de gansche Christenheid, of op geen van beide — spreekt hij zich niet uit.

s) De punten 2 en 3 noemt ook Zahn, echter slechts als bewijzen van Lucianus' litteraire afhankelijkheid.

Sluiten