Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king bestaat, dat de een het werk van den ander heeft gekend?

Mij dunkt dat we dit kunnen; evenwel niet in den vorm waarin deze betrekking tot dusverre werd voorgedragen: wel verre van Lucianus afhankelijk te achten van „Ignatius", ben ik overtuigd dat deze laatste het tractaat negï tijs IIiQcyQivov nkevtrjs voor zich had. In dezen vorm voorgedragen, verwachten we niet, die betrekking als nauwkeurige overeenkomst te zullen vinden, veeleer als tegenstelling: de Ignatius der Brieven is de betere tegenhanger van Peregrinus.

Nog dit: Harnack en Völter verwerpen ten eenenmale de mogelijkheid van een litteraire verwantschap, die zou blijken uit woorden en uitdrukkingen; daartoe zou moeten worden ondersteld dat Lucianus het spraakgebruik der Brieven zou hebben bestudeerd, wat onaannemelijk is. Men zou de stelling kunnen omkeeren, en de door mij onderstelde afhankelijkheidsbetrekking tusschen „Ignatius" en Lucianus ontkennen, op grond van de onwaarschijnlijkheid dat de Briefschrijver het spraakgebruik van den Satyricus zou hebben bestudeerd. Maar m.i. behoeft een dergelijk „Studium der Wörter" niet te worden aangenomen, wanneer wij de gelijkheid van zegswijzen als blijken van litteraire afhankelijkheid beschouwen; kan niet een enkel teekenend woord, een puntige uitdrukking zijn blijven hangen, en zoo zijn weg naar de Brieven hebben gevonden?

Mijn onderstelling is gegrond op de volgende punten van betrekking:

Lucianus. „Ignatius".

10 (Verh.) Lucianus hoort Pere- IgnatiusTheophorosbe-

grinus' lof verkondigen schrijft zijn eigen lotgedoor Theagenes (cap. 5). vallen.

11 (V.) Peregrinus heet pro- Ignatius heet bisschop

feet, thiasarch, synago- (Rom 2).

geus (cap. 11).

Sluiten