Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eensgezindheid met den eenen bisschop te bereiken. Omgekeerd is zorg voor de eenheid dan ook het eerste wat van den bisschop wordt verlangd (Pol lc). Dat de schrijver levendig de moeilijkheden gevoelt die zich hierbij konden voordoen, blijkt uit tal van plaatsen in de vier eerste capita van Pol.

Uitdrukkelijk worde in dit verband er nog eens op gewezen, dat hier niet een nieuw ambt naast en tegenover het oude in het leven wordt geroepen. Van alle drie de ambten heet de aanstelling: èv yvd^rj 'h\aov Xptarov, naxa to ióiov &ebjfia, tö uyiu nvtipmu, b. v. Phd. isc., enz. En alle drie de ambten worden bij den lezer bekend geacht, wat zeker niet minder gewicht in de schaal legt. Maar zonder eenigen twijfel wordt de beteekenis van de bisschoppelijke waardigheid geïdealiseerd: „Laat ons den bisschop niet weerstaan, opdat wij Gode onderworpen zijn , heet het Ef 510. „Wie den bisschop misleidt, bedriegt God, den onzienlijken bisschop", Mgn 38. „Schoon is het, God en deu bisschop te erkennen; wie den bisschop eert, wordt door God geëerd", Sm 9*. Ja, Tr 3* noemt den bisschop rvnov toü >mtvów 1). Meer dan presbyters en diakenen is de bisschop voor „Ignatius" de „geestelijke", om zijn ambt — niet om zijn persoon - te eerbiedigen. Dit is ongetwijfeld de strekking van Ef en Mgn 31-6: als bisschop is hij betrouwbaar, ook waar hij als mensch anders zou worden gewenscht, krachtiger (Ef.) of ouder (Mgn.) 2). Dezelfde gedachte ligt aan de plaats Ef 38 ten grondslag 3). Meer van 's schrijvers ideaal dan van de werkelijkheid getuigt eindelijk de schuchtere poging om aan den bisschop het charisma veritatis toe te schrijven. Boven 4) wezen we reeds op Sm 8Ü. Kenschetsend is ook een uitspraak als deze:

') Zie boven, bl. 139.

■i) De r4««« toch, moet in verband met het m ox>i/x(!«o»ol, tfi >;*'*<? roü

in,oxunov reg. 1 verstaan worden als „jeugdige leeftijd". Met Lighttoot moet reg. 4 volgens A en de paraphrase van g gelezen worden; de getuigen

hebben geen geringer autoriteit, en de tegenstelling is zóó beter. Ook de gewone lezing (pQoiifioui geeft echter een goeden zin.

5) Zie boven, bl. 136 vlg.

4) bl. 132 vlg.

Sluiten