Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(kerkelijke) handeling verricht, maakt zich schuldig aan duivelsdienst".

c. Mgn 71-6 in tegenstelling met rcg. 7—9 van t zelfde cap. In het eerste deel, handelend over de proseuche, wordt volgens Zahn een bestaande toestand beschreven; in het tweede deel zou de Briefschrijver met betrekking tot de eucharistie een nieuwen regel willen invoeren. In de eerste plaats nu bestaat die tegenstelling niet: het «paffcrm en *«9a<5r)« van reg. 3 en 4 is zeker imperatief, en het ik ™vg, tvan reg. 5 is wel evenzeer „Empfehlung eines Ideals" als het ek en

het tnl *èv 9vaict0Tijgi0v van reg. 7. En ten tweede: zoo min a s in de eerste helft van het cap. spiake is van de proseuche '), evenmin handelt de tweede over de eucharistie; onder toau*rnotov hebben we hier niet de avondmaalstafel te verstaan ): het is hier beeldspraak (duidelijk blijkend uit het «$»s) ontleend

aan den Joodschen ') tempel.

d Sm 7 Wel worden hier eucharistie en proseuche onder-

scheiden, maar de houding der ketters - en hierom is het

Zahn te doen - is tegenover beide dezelfde, ovr««. Zoo is

ook deze plaats niet beslissend, en heeft Zahn ons niet gewonnen

voor zijn onderscheiding van plechtigheden waartegen men als

zoodanig bezwaar had (proseuche), en die waartegen men

zich als gemeentehandeling verzette (eucharistie).

Zoo kan deze onderscheiding geen bewijs leveren voor de eenheid van eucharistie en agape, en ook deze bewering van Zahn blijft onbewezen. Wij plaatsen een argument voor de splitsing der beide plechtigheden daartegenover.

De eucharistie is het avondmaal, waarbij brood genuttigd wordt; bij diezelfde gelegenheid gaat ook een beker rond,

U Vel. boven, bl. 148.

=) Terecht legt Lightfoot (ad loc.) nadruk op de woorden bti, 9va,aa,wov Ef 55 en Tr 7\ ten bewijze dat fhtoiaotfoiov geen aanduiding van < e avon maalstafel kan zijn. Werden ook niet de Christenen gescholden, ju.s

wegens hun gemis van altaren? Hoogstens een zinspeling op de avondmaal*tafel kan het ^utrtaar^Qtov van Phd 42 bevatten.

3) Eveneens Tr V, vgl. xitaQo;.

Sluiten