Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan om een „apostolisch man" allee» die opvattingen toe te schrijven, die later in de kerk als orthodox gelden. Overigens is het zeer wel mogelijk dat onze schrijver den eigenlijken zin van de door hem gebezigde uitdrukking niet heeft verstaan, hoe ongerijmd Zahn') deze mogelijkheid ook vinden moge; er zijn in de Brieven plaatsen te over, die bewijzen dat „Igna ius wiens vromen zin en geestdrift wij erkennen en waardeeren een slecht theoloog is geweest, althans aan de juis e oimuleering zijner denkbeelden weinig zorg heeft besteed. Uit he feit dat hij de Mgn 87 verkondigde Logosleer met geen enke woord toelicht, mogen we afleiden dat de schrijver haar bij zijn lezers voldoende bekend acht doordat die leer in zgn dagen algemeen verbreid was; desniettemin ziet hij er geen in om Christus als tö tytvóh aró^a te betitelen (Rom ), om wat misschien nog be vreemdender is, zichzelf oyoe »£0ü te noemen. Men bedenke verder op hoe verwarrende wijze hij Mgn 8 vlgg. verschillende ketterijen dooreenmeng , en terwijl b. v. Phd 9 geboorte, lijden en opstanding de heils daden van Christus heeten, plaatst hij Ef 19 Maria s maagdelijkheid, haar baren en den dood des Heeren als .«fa p.ew« «WW op den voorgrond. Von der Goltz >) geeft als zijn meening te kennen dat „Ignatius" herhaaldelijk onbegrepen Paulinische uitdrukkingen gebruikt, en Harnack •) wijst in zijn Dogmengeschichte" op het onsamenhangende van zijn Chnsto g . Nog eens, het is zeer wel mogelijk dat onze schrijver den eigenlijken zin van de woorden AóyoS M e*fc met

heeft begrepen, maar dit doet niets af aan onze gevolgtrekking, dat hij dan toch met deze Valentiniaansche uitdrukking bekend

m° De^behandelde plaats is niet de eenige die ons leert dat „Ignatius" uitgewerkte gnostische systemen moet hebben geken .

') A. w. [zie bl. 13 N". 1| S. <*90.

? A. F»b,„g i. B.

1894, S. 184.

Sluiten