Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeer op den openbaren weg, acht ik niet onjuist.

De straf op de overtreding van bedelarij blijve de thans daarop als hoofdstraf gestelde hechtenis, met verhooging van het maximum bij eerste, verdere verhooging bij tweede en volgende recidive.

Met 't oog op het onvoldoende onderzoek naar 't verleden van den overtreder, zou Mr. de Pinto de Belgische of Fransche wet willen zien ingevoerd: veroordeeling door den vrederechter. Hier te lande zou dus de Kantonrechter moeten berechten, en wel die van het kanton waar de schuldige geboren is. Verdere inlichtingen zouden Burgemeesters en Commissarissen van Politie kunnen geven.

Ik zou te uitvoerig worden, indien ik meer uit het zoo belangrijke geschrift van Mr. de Pinto wilde overnemen, ik kan mij evenwel niet onthouden het slot aan te halen:

„Bedelarij door gedomicilieerde en niet-gedomicilieerde bedelaars (vulgo landloopers) mag in eene rustige en ordelijke maatschappij niet geduld worden. De Staat straffe haar streng en voorbeeldig, maar onder deze voorwaarde, dat hij zijne machtige hand niet terughoude, waar die van anderen te kort schiet, om den invaliden arme het noodige levensonderhoud, dat is iets meer dan vereischt wordt, om niet van honger en gebrek om te komen, te verschaffen; den validen arme, die werken kan en werken wil, aan werk te helpen."

Krachtige, kernachtige uitspraak voorwaar, die

Sluiten