Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen van kunstlicht in de werklokalen, ook reeds door Mr. Goeman Borgesius voorgesteld; ieder practisch deskundige zal antwoorden: 't lijkt heel aardig, doch het is niet uitvoerbaar, omdat ruimte en arbeid ontbreken.

De schrijver zou over het geheele land colleges verspreid wenschen, om goede krachten aan werk te helpen. Die idee is geheel niet te verwerpen, doch practischer zou dunkt mij zijn de reorganisatie van het geheele strafstelsel, zooals door°Mr. de Pinto voorgesteld.

Indeeling in klassen naar mate van het aantal keeren van opzending en naar het gedrag, is voor de R. W. I. te V. niet uitvoerbaar, daar de werkzaamheden niet in klassen ingedeeld kunnen worden en de verpleegden dus toch met elkander in aanraking zouden komen.

Het inschuiven van elementen tusschen de verpleegden, die met woord en daad op hun geestelijk „zijn" moeten inwerken, och, ik vrees, dat men een dergelijken maatregel zeer overschat.

De heer v. Mesdag had met Dr. Offerhaus, Predikant te V., een gedachtenwisseling over de aanvulling van den geestelijken arbeid onder de verpleegden, b.v. door een catechiseermeester.

Ik was zoo vrij, in overweging te geven het gedwongen kerkgaan te V. af te schaffen. Waarom? Omdat ook de door mij zoo gewaardeerde predikant Dr. Offerhaus, met zijn helderen betoogtrant, over 't geheel niet op de uitkomst kan bogen, dat het zedelijk bewustzijn bij de verpleegden door hem is opgewekt. Hij wijst op ernstige levensbeginselen,

8

Sluiten