Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet je voorloopig mijn gezelschap voor lief nemen ....

— Maar, Nicht!

Hij zeide dit onvoltooide complimentje op volkomen kalmen toon, hoewel mevrouw De Loever hem aankeek met schalks ondervragenden blik. En op dat oogenblik dacht hij niet aan Annie. Zijn ijdelheid maakte hem kortzichtig genoeg, om hem te doen gelooven, dat de gedachten der vrouw tegenover hem zich bezighielden met de waarde, welke zij aan een hoffelijkheid van zijn kant zou mogen hechten en hij betreurde het, niet spoedig een zinswending te vinden om aan de doodgewone beleefdheid klem bij te zetten.

Een dienstbode, die het theewater bracht, hielp hem uit de moeilijkheid en Puck's vrees voor den waterdamp gaf een welkome afleiding aan het gesprek, dat in korten tijd verscheidene onderwerpen aanroerde. Intusschen bleef de notaris weg en al weg.

— Ja, jongen, niet iedereen kan zijn leventje inrichten naar welgevallen, zooals jij.

Mevrouw zeide dit op zulk een gemeenzamen goedigen toon, dat de opmerking Frans niet hinderde; hij verdedigde zich nochtans met stelligheid, door te verzekeren, dat hij niets liever wenschte dan een geregelden werkkring te vinden, maar dat dit in een klein landje als het onze niet zóó gemakkelijk is.

— Elders wel?

Sluiten