Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En „Iets over de Van Arkel's" is verschenen en in de kritieken is erkend, dat het boekje reeds alleen om de voortreffelijke uitvoering de aandacht verdiende.

Frans heeft, met hulp van Land, de vellen gecorrigeerd in den roes van een, ook al plotselinge, ook al door zijn vader voorbereide verhuizing naar een dorp bezuiden het Gooi, waar de oude heer in den laatsten tijd eenige landerijen had gekocht. Een kinderlooze bejaarde man is burgemeester en tevens ambachtsheer van het dorp; een zijner neven is er secretaris geweest, maar verdwenen, zoodra hij elders burgemeester kon worden. Frans is nu in diens plaats als secretaris benoemd, en de dorpelingen weten allen, dat deze nieuweling op den duur èn burgemeester èn, door aankoop van het goed, ambachtsheer moet Worden.

Het is Frans bij deze rustelooze en machtige welwillendheid zijns vaders vreemd te moede geweest. Zijn zelfgenoegzaamheid is er wel even door geraakt, doch hij heeft het kwetsende gevoel overwonnen met de uitvlucht, dat hij geen man van de daad is en nooit worden zal. Zulke personen moeten nu en dan teren op de hulp van meer practische menschen. Bovendien ondervond hij al deze weldaden immers van zijn eigen vader!

Voor zijn ijdelheid was zij dus zoo onaangenaam niet, maar zijn hart is wel eenigszins getroffen door zijns vaders groote goedheid. Te

Sluiten