Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En och goeie hemel, streng was die werkelijkheid niet. Eigenlijk was Lene een engel van zachtheid. En was het nu niet begrijpelijk, dat dit lieve wezentje, uit wier hart de teederheid kralend opborrelde, wier terughoudendheid van nu en dan, wier koelheid op sommige oogenblikken eenvoudig geweest was de gewone, physisch verklaarbare terughoudendheid der vrouw .... was het nu niet begrijpelijk, dat dit lieve wezentje in ruil, tot voeding van hare liefde, wederliefde vroeg?

Opnieuw drong het besef van opgeloopen ver-1 antwoordelijkheid zich in zijn gewaarwordingen naar den voorgrond. In plaats van vertroeteld te worden, zou hij moeten vertroetelen: in steê van een lust, een recht te verkrijgen, had hij

zich een plicht op den hals gehaald. Ja, dit was juist het verschil tusschen de liefde van een vrouw en die van een moeder, dat de eerste niet, zooals de laatste, kosteloos gegeven wordt.

"Wat had zijn goede, lieve, nobele moeder hem hare liefde in ruime mate geschonken! Hierdoor was hij zoo veeleischend. Gééne vrouw zou hem geven, wat zij hem gaf. Lene wellicht meer dan alle andere vrouwen. Hij herinnerde zich zijn verwondering tijdens den maaltijd van het toertje naar Driebergen over haar oordeelvellingen, over haar net doen als de meisjes, de weinige, die hij elders, vóór haar had ontmoet; hij herinnerde zich den indruk, dien eens, in een

Sluiten