Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZIN BEll MENSCHEL!JKE AKTIE

(Hen Hoofdstuk van Levensleer)

Voluntas non est cupiditas jjna mens res appetit vel aversatur.

Spinoza.

i

I)e menschelijke aktie brengt voort een wereld van voorwerpen.

Niet in de wereld der natuur, maar in de wereld der kuituur worden wij geboren. Deze is de menschelijke leefwereld. Wij treffen haar aan als bestaand èn zij wordt door ons gemaakt; want dezelfde krachten, die in eiken mensch werken, hebben uit de natuurwereld de kuituur-wereld geschapen. Zij is voortbrengsel der menschelijke aktie.

De menschelijke aktie is van voortbrengenden aard. Als onze geest werkt en onze hand, zie ons bezig aan de vervaardiging van een produkt, dat wij weldra kant en klaar aan uw verstand of aan uw oog voorstellen. Er is, kortgezegd, tweeërlei aktie, er is denken en er is lichaamsarbeid; deze twee zijn evenzeer verwant als onderscheiden, daar er evenmin lichaamsarbeid zonder denken bestaat als denken zonder lichamelijke funktie;

Sluiten