Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hij den meester leeren wilde en laat des meesters woord ontleend zijn aan een vrouw, die de eigen ziel des leerlings is!) Het Eros-verlangen, zoo zegt Diotima wanneer het in de menschen komt, gaat voortbrengend e werk, voortbrengend op het gebied der schoonheid* met alleen het lichamelijk verlangen, ook het zielsverlangen heeft voortbrengende kracht, er is een geestelijke lift en zwangerschap, waarbij de ziel kennis verwekt en allerlei voortreflijkheid, gelijk een uitvoerende kunstenaar. In staatsinrichting, wetenschap en gezellig verkeer dringt de Eros tot schoone scheppingen

Wat is het echt-Grieksche hierin, zoo niet het behagen in het konkrete, en de onderschikking van de aktie aan het welbehagend resultaat? Het Grieksche oog rust bij het voorwerp, en het is hem in het voorwerp met om den geestelijken aandrang te doen, niet om den bmnen-in gelegen grond der voortbrenging, niet om de verborgen zijde des levens, maar om de schoone winst, die de aktie geeft. Eros, zegt Diotima, is het verlangen om hetgeen schoon en goed is in blijvend bezit te hebben.

VII

I)e zielkundige toedracht der aktie: gevoel, verbeelding, begeerte, uitvoering.

Nu wij den zin der menschelijke aktie hebben vastgesteld, is eenige nadere bepaling harer zielkundige toedracht gewenscht: de reëele Idee, die aan ons leven ten grondslag ligt (het Ik), wil zichzelf in aktie naar

Sluiten