Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsbegeerte niet tot waarheid komen. Dit geldt tegen het dogmatisme en wordt begrepen door de sceptiek. Maar eerst hij kan van de eenheid van werkelijkheid en denken uitgaan, die beide in één akte vereenigt, en deze vereeniging is alleen mogelijk door dat de werkelijkheid het denkend subjekt zelf is. Zoo is waarheid niet anders dan de wet onzer wezenlijke natuur zelve, in hare bewustwording door het denken.

Wij stellen ons thans tegenover drie hoofdpunten van den sceptischen aanval: de leer van het Teeken, van het Bewijs, van het Kriterium.

X

De toepassing van de hypothese van het aktieve Subjekt ter overwinning van de sceptiek.

Het „Teeken" beduidt den overgang (het besluit) van het bizondere tot het algemeene. Zoolang men uitgaat van de tegenstelling tusschen waarneming en denken, is deze overgang onmogelijk; er leidt alsdan geen weg van voorstelling naar begrip. Sextus meent met deze aanwijzing het denken te hebben ontledigd door het los te scheuren van zijn stof. Door geen tegen-dialektiek is het dialektische betoog der sceptieken te overwinnen, maar door een dieper begrip van de natuur der menschelijke kennis-functie. Kant bracht het denken op dezen weg, hoewel hij zelf in het aanhangig vraagstuk het beslissend woord niet sprak. Het verband tusschen waarneming en

Sluiten