Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zie hng. Bevoegde beoordeelaars spreken van het tegenwoordige stelsel als ten eenenmale onvoldoende en in geen enkel opzicht eene goede opleiding waarborgend. Exploitatie van leerlingen is regel Ook in Duitschland is gebleken, dat eene wettelijke re^elinovan het leerlingwezen op zich zelf nog gee„ voldoenden waarborg geeft voor een deugdelijke vakopleiding. Een vrije toepassing zonder dwingende uniforme bepalingen, schijnt daarom wenschelijk tot dat door die vrije onderscheidene wijzen van toepassing in de verschillende vakken, gebleken is, welke regeling voor elkdier

vakken en voor elk der daarin werkzame categorieën van leerlingen

de beste is en dus ten slotte vastgelegd kan worden bij de wet.

. , . ,mt ,tef meer' °mdat deze wijze van handelen overeenkomt

et het karakter van den nederlandschen handwerksman, dat, afkeeng van wettelijken dwang, gevoelig is voor aanmoediging en steun Op voorwaarde, dat men hem niet beveelt, zal hij caarne aan de verbetering van de vakopleiding der aankomende vaklieden willen medewerken, zooals trouwens de ervaring met de ^subsidieerde leerlingcontracten reeds heeft aangetoond.

"f! 1aa"d',t VOOr°P Staat' voISe nu ook dringende eisch,

immers, men kent den toestand, zooals deze ten aanzien van de leerlingen in het vakwezen, ongeregeld, veelal bestaat.

Na den leerplichtigen leeftijd, worden de jongens, dikwijls zonder dat zij voor het vak hunner keuze bijzonderen aanleg of veel lust openbaarden, hetzij door de ouders of voogden, hetzij door eene

hnnWhg£ T Vereeniging ') hun toegevoegden patroon, bij een hun bekenden baas geplaatst, tegen bedinging van een aanvankelijk & g I°on- Van Gen eersten baas vertrekken zij in den recrel zoo spoedig Zij een hooger loon kunnen bedingen, naar een volgenden. tot dat zij zelve meenen of door een niet altijd bekwamen werkgever gerekend morden, zich als volslagen werklieden in hun vak te kunnen verhuren. Zekerheid, dat zij geplaatst worden bij een baas, die zijn vak goed verstaat, wordt in den regel noch gevraagd noch verkregen. Op een doelmatige en aan hun geheele vorming bevorderlijke huisvesting, ingeval zij niet in de ouderlijke woning verblijven kunnen, wordt veelal niet voldoende gelet. Omtrent een geregelde, trapsgewijze klimmende opleiding in het vak worden

Amst^am8 Vcreeni^in^ tot «P'^ing voor ambachten en beroepen", te

Sluiten