Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>°d<"Aids'■■«Drente Sattef, het

=£ sSSS

iS—1M SS

In alle rangen der samenleving ondervond de Vereenicrjn£r tot De" 'empatï'K er medewerkin£ — ook bij de werklieden zefven door financieelen^teun? t0°nen "*** ^8*^»* ook

In navolging van de Drentsche ambachtsvereeniging. is in iSq8 k iCVen Sloepen de «Vereeniging tot bevordering van h^t ambachtsonderwijs op de eilanden Voorne en .PutUnT^ *

kwijneifde sede t R ^rVerslaS' 's evenwel deze Vereeniging Kwijnende, sedert te Bnelle een ambachtsschool is opgericht zJ

bes aat evenwel nog, werkt op dezelfde wijze en mlfdezelfdê

contracten als welke omtrent de Drentsehe Veree„i"„g zijn o„

SPwi°n"^2L.had * ^

,s-nagé?erlingWeZen' verbonden aa" de ambachtsschool te

beproefd^om hefT*/- d°°r ^ ambacht^ool te s-Gravenhage wo'rdenVermeld ln te -eren, kan het volgende

jpf?; dC bl,ade" Van het Jaar i890 en volgende jaren werd mede eling gedaan van de gelegenheid om onder de voorwaarden in het concept-contract (zie bijlage VI) genoemd, alsSri n' M een patroon geplakt te worden en op de ambachtsschoof het aansluitend theoretisch onderwijs te ontvangen

worden^totPriiUn'p°* *' ***** ^ ^ die Wleid wenschten te orden tot rijtuig-, piano-, instrumentmaker en hoefsmid later ook nog tot boekdrukker en letterzetter. n°eismid, later

hebbenUltLk°KSt '* eene, teleUrSteIlinS geweest. Slechts zeer enkelen jaren bij de leerlingen zeer weinig ambitie bestond, maar ook, dat bij

Sluiten