Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat gelegenheid tot het volgen van een cursus in de beginselen rrlr"'|W1S; en werktuigkunde. De deelname aan deze lessen, & urende 2 2 a 3 jaar, drie keer in de week, onder werktijd

fem VlTiT3 'S n'et ,verPlichtend. Het aantal leerlingen beloopt g nddeld 20 a 25. De leerstof omvat de eenvoudigste zaken uit de planimetrie, de hoofdbewerkingen met algebraïsche getallen, e vergelijkingen van den eersten graad met één onbekende; de natuur- en werktuigkunde worden in twee concentrische leergangen behandeld; terwijl de eerste cursus een kort overzicht gefft van de voornaamste hoofdstukken der geheele physica. worden in den tweeden leergang de hoofdzaken uitvoeriger behandeld: o.a. de

SST" e,|enfhaPPen der lichamen, het soortelijk gewicht.de wetten van Archimedes en Boyle, de leer der warmte en der beweging, verschillende werktuigen, enz. enz

Op dezen cursus volgt nog een, de zoogenaamde technische.

de teekensrhon?f KKCr 2, Jaarlvoor de jonge lieden, die met vrucht de teekenschool hebben bezocht en voldoende van de natuur- en

wiskundige lessen hebben geprofiteerd. Het onderwijs wordt twee

keer per week door een technisch beambte der fabriek gegeven

kuSL ^g,nt tC he,rhaI?n en Uit te breide» wat in de natuur dewSt i,S TfC erd Gn behandelt daarna onderwerpen uit

de werktuigkunde. De in aanbouw zijnde machines worden bezien,

toeken? / V u C" de werkinS worden verklaard en door teekeningen toegelicht.

f ,y.eJ,der W,0rde,n de verschillende grondstoffen besproken, die de

worden Tgt'JLn * V00rk0me"' «' «ig«nschappe»

Va" 5et Rekenonderwijs wordt veel werk gemaakt. De groote naar' C werkl/eden moet de verschillende werkplaatsen

alhi ] ïenmgeun werken. Het begrijpen dier teekeningen is een

lende' H ^ ^ die ^leCrd hebben, de verschil-

ende modellen van inachinedeelen in onderscheiden standen en doorsneden 111 teekening te brengen, het gemakkelijkst.

et volgen van het teekenonderwijs is geheel vrijwillig, doch,

voltren de verPUcht' de lessen frouw te

hliikt 1 ' f ^ * i"Ut Van dlt onderwiJs algemeen erkend wordt, el vL ir fi» blJ"a niemand de gelegenheid laat voorbijgaan, Hat profiteeren. Het is dan ook aan geen twijfel onderhevig,

met hun 1 IFtv-teeke"en -eleerd hebben, in de werkplaats

bekwaamd achterbIlJve» b'J hen. die er zich wel in hebben

Sluiten