Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz Zijn deze constructies achter den rug, dan gaan de ketelmakers over tot het teekenen van ketels o.a. Lancashire-. Cornwalllocomotief- en bootketels. '

De bankwerkers, draaiers, vormers en schavers gaan door met het opmeten en in teekening brengen van machine-onderdeelen.

aanstaande monteurs beginnen hierna aan het teekenen van verschillende soorten diagrammen, als indicateur- en stoomschuifdiagrammen.

Het teekenen gaat gepaard met eenvoudige berekeningen, betrekking hebbende op de werkstukken, welke onder handen zijn.

Meergevorderde leerlingen beginnen hierna aan de tandconstructies^ eindigende met de constructies van worm en wormwiel.

De leerstof voor de leerlingen der afdeeling hijschwerktuigen bestaat hoofdzakelijk uit onderdeelen der verschillende typen van hijschkranen en eindigen met het opmeten en in teekeninw brengen van een eenvoudige loop- of draaikraan.

Ieder jaar wordt er een arbeids- en teekenwedstrijd gehouden. Het doel ervan is, dat de leerlingen zich met elkaar zullen meten in het vervaardigen van werkstukken en teekeningen. Hiervoor worden ze in de werkplaatsen en in de teekenschool zoo mogelijk in groepjes van 3, 4 of 5 bij elkaar gevoegd, zoodat in 't algemeen jongelui met denzelfden leertijd achter den rug, tegen elkaar in

krijt treden. Voor de keuring worden bekwame leden van het personeel aangewezen, die. onafhankelijk van elkaar, het prijswerk zoo nauwkeurig mogelijk beoordeelen, terwijl als eindcijfer het gemiddelde der verschillende keuringscijfers wordt vastgesteld. Bij de beoordeeling komen de volgende vier factoren in aanmerking: l; nauwkeurigheid, 2». netheid, 3». vlugheid, in verband met loon. 4 . bekwaamheid, in verband met leertijd. Voor elk dezer rubrieken kunnen 5 punten worden behaald : de toegekende cijfers worden vermenigvuldigd met de keuringsnummers, deze zijn in volgorde voor de rubrieken bovengenoemd, voor het teekenwerk • 3, 2, 2, 1, voor het werkstuk: 3, 2, 1, 1.

Prijzen worden toegekend aan hen, die minstens 4/5 deel der te verknjgen punten behalen; deze prijzen bestaan uit'passend <rereedschap. boekwerken, schaatsen, messen, enz. Zij, die den ganschen leertijd ,n werkplaats en teekenschool tot tevredenheid hunner onderwijzers hebben besteed en gedurende dien tijd bijna telkens prijswaardige cijfers in den wedstrijd behaalden, ontvangen aan het einde van den leertijd van de firma een «uitstekend» getuigschrift en een zilveren horloge, met inscriptie. Aan anderen dfe

Sluiten