Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechten baearekeni"£ van de» verzuimden tijd, komen intusschen

voTgt„dr»?rkd,"t°g: Ve™""'n ,M °'e" da" drk

aan alIe

loonJ aa"f3an der overeenkomst wordt bepaald, welk minimumis k a gedurende Z1J" 'eertijd zal worden uitbetaald. Dit loon

iets \JL CH eerÜe Jare" , °0ger T' VOOr de beide laatste J'aren echter Rii nf ï waarde van de door hem geleverde werkkracht.

dit rninf gT Phcbtsbetrachting en goede vorderingen, kan dit minimum-loon worden verhoogd. Elke loonsverhooging aaat in op den i*ten September. h ë a

Ha^rle'n^r n"h'S VeJp'lcbt' de lessen aan de Burgeravondschool te Haarlem te bezoeken, waarvan een bewijs, afgegeven door den directeur dier inrichting, moet worden overlegd

. Het getrouwe bezoek der school en de daar gemaakte vordeloonsverhooghfg. °P * ™ ^ -entueele

Voor de goede naleving der verplichtingen van den leerline

(viifti 0<M VadCr °f V°°gd een borgtocht van minstens ƒ50.—' (vijftig gulden) gestort.

geit omstandighede o?° ^ Par'iie" VerVa"e" °nder de Vo1' 1 • bij minnelijke schikking;

van"den teling'!*'" Haar'em woo"PkMs <>°°' <>' •»>•>«•

pJ° , Wann!er b'nnei1 de" Proeftijd van zes weken daartoe door

fn artikef 3 JCn ^ W°rdt te kennen SeSeven' als bed°eld

waÏiPf' het ophouden van het bestaan der Vennootschap of wanneer, om welke oorzaak dan ook, de werkplaats waar de leerling geplaatst is, wordt opgeheven.

In deze gevallen wordt de waarborgsom teruggegeven Wordt door het verlaten der fabriek onder andere dan bovengenoemde omstandigheden, de verplichting door den vader of voogd op zich genomen, door den leerling geschonden, dan vervalt de waarborgsom en wordt deze gestort in het zieken- en pensioenfonds der Vennootschap.

vnnrSlfle SeSchiedt' wanneer de leerling, wegens overtreding der voorschriften en reglementen der fabriek, ontslagen wordt

het eindigen van den leertijd, wordt de waarborgsom, met

Sluiten