Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De diploma s worden onderteekend door de leden der examencommissie, den voorzitter der Vereeniging en den leermeester.

Het voren bepaalde geldt ook voor de eventueel uit te reiken diploma s voor tweede en eerste bediende, die echter alleen door

geteekenck" C°mmiSSle ^ ^ voorzitter der vereeniging worden

Mocht een leerling niet voor alle onderdeden slagen, zoo kan hij binnen 3 maanden een herexamen doen, tegen betaling van ƒ2.50 Indien hij hierbij met slaagt, staat het hem vrij, zich verder K een anderen leermeester te bekwamen en binnen 1 jaar opnieuw examen aan te vragen, tegen betaling van wederom ft

is afgewezeÏ ^ teVel,S' ^ d°°r exami™toren

doennDeatkon^VO°^ 1 f" U k"Unnen insgelijks her-examen

aoen. De kosten aaarvan worden nader vastgesteld

Geschillen. ö

Wanneer, naar aanleiding der algemeene bepalingen of het

icheSk°me?e 'n 5Ct leerco"tract' ^schillen ontstaan, verbinden zich beide partijen, deze aan het bestuur der afdeelincr waarvan

de leermeester lid is, kenbaar te maken. Deze tracht, hét o-eschil in dei minne of door arbitrage te beslechten. &

Ontbinding van het contract.

Het contract kan door den leermeester ontbonden worden* 1. indien de leerling langer dan 2 maanden ziek is;

2 indien binnen drie maanden na den proeftijd blijkt, dat de leerling geheel ongeschikt is voor het vak.

Bij eventueele geschillen, beslist de afdeeling, waarvan de leermeester lid is Op deze afdeeling kan de leerling zich beroepen. -fet 'eercontract kan ontbonden worden van de zijde des leer-

def'of vnn HdCZe ^ ^ ber°Cp vergaat; zijn vader, moe¬

der of voogd is evenwel verplicht, dit een maand van te voren den leermeester mede te deelen.

Leden der Nederl. Banketbakkers-Vereeniging mo^en binnen een jaar deze leerlingen niet weder in dienst nemen

Overdragen van het contract.

Met goedvinden van leermeester en leerling, kan het contract aan een ander lid worden overgedragen.

Komt de leermeester te overlijde^n èn is in diens plaats aeen geschikte werkkracht, om de opleiding van den leerling te bèhar-

of" vo'octH"h 1 r contract- °P verzoek van den vader, de moeder ooöd des leerlings, worden overgedragen of ontbonden.

Sluiten