Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hoofdbestuur of de commissie van beheer beijvert zich in

den leerlln^hr ,"gewon.nen advies der betrokken afdeeling.

H r t,ng J !Cn anderen leermeester te plaatsen.

of ??? • volSende gevallen van het hoofdbestuur

of de commissie van beheer verwacht .*

I". wanneer door langdurige ongesteldheid van den leermeester

2» M onheiffing Van ïn lerling "iet tot haar -cht komt 2 . bij opheffing van de zaak des leermeesters:

3 • bij verplaatsing der zaak naar een andere gemeente

Overgangsbepalingen.

Aangezien deze regeling eerst drie jaren na de inschrijving van en eersten leerling in volle werking kan treden, wordt Gedurende deze overgangsperiode door de Nederl. B.-V. op nader te bepalen tijdstip de gelegenheid opengesteld, om reeds diploma's te veriS,I %'fd' VOOTSchrifte» >1» '«er voor da e*a„,e„s va»

1,1 bet ^engenoemd driejarig tijdperk kunnen aan het examen voor derde bediende of diploma III allen deelnemen, die bewijzen

"r»ÜVer e^en' d™e Jaren bij het vak te zijn werkzaam geweest, a dit overgangstijdperk kunnen alleen zij dit examen aflegden die vorens vorenstaande bepalingen, bij leden der Ned. Bank^tbakkersvereeniging zijn opgeleid.

De toelating tot de examens voor tweede en eerste bediende wordt nader bij de betreffende voorschriften geregeld

Leiding van het leerlingstelels.

hoofdbestuur benoemt voor de eerste maal eene commissie

stelseinenPedre0nen' ^ ^ 00 geheele leiding van het leerling, rader nCT Hd , wordt. °Pged^en. Op de algemeene ver-

u srvX'™ ïïnaLteen —s -

linge?L,k„«„tr"od2" hU""er ^ maar dCZe kMd°°r de

Aas ten behoeve van het leerlingstelsel

De Nederlandsche Banketbakkers-Vereeniging sticht, bij de inVa" deM — *• *ï «-Ve hl

nie'Uit W0Td'En, de ïOSt^n van het leerlingstelsel bestreden. lingstelseL °" Van de commissie voor het leer-

V3ZS ,kan gelden ^schikbaar stellen voor prijzen aan

verdienstelijke leerlingen, voor het houden van tentoonstellingen,

Sluiten