Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteldWenkwoïdtltLad H FT"' den rechthebbende ter hand De leerlina f * ^ ng e,en getuigschrift overhandigd, 'eerling is gedurende zijne leerjaren lid van het zieken-

S.na-'.*' Vennootschap, draagt daartoe het vastged^raan verbondenne' Verd'e"Sten Wj " d' ™°'d«<«».

Als belooning voor de zorg, aan de opleiding verbonden komt den voorman werkman of ploeg aan welke de leid.ng Jan eTn meer leerlingen is opgedragen, datgene ten goede, wat door

vast ST„°dfve"diendhU°ne "* 'eerjare° boven h"«

3t "a kennisneming van dit reglement, zijn zoon of pupil

deze fabriek lt- "eVP ^kandidatenlijst voor leerling aan vrarenlStIn' n ee" daaroP betrekkelijke gedrukte formulier-

wd geeti der "" Ui"

ee^c£,ÏÏSS»lrinPlSthdd V™ * Ca"didaK" W°'dt

conTrarfp',einaild ^ leer!inS aangenomen, dan wordt een leerlingcontract aangegaan, zooals in bijlage VIII is aangegeven.

L4 IX Lt'rmïd"' ^

h«dC°

vnJeie.n 1 SePtember van elk jaar, wanneer de loonen voor het volgende jaar moeten worden vastgesteld, leveren de bazen van

de verschillende werkplaatsen omtrent de bij hen geplaatste leer-

waarin cijfers zijn toegekend'naar §edrag'

pvnnHdejfe iC1JïrrS W,orden gevoegd de cijfers, bepaald op de burger-

invInpH ii ! ?r ,deZe ciJfers verkregen rangnummer heeft

invloed op het voor de leerlingen vast te stellen loon.

va" Werk,ui*e"e"

Aan de «Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg Materiaal» te Amsterdam, is het leerlingwezen geregeld alsvolo?-

P cllng van JOnge werklieden aan deze fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel te Amsterdam bestaat in •

vakV„P,fe°Ier'lUfcee„VerSChiUende

Sluiten