Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede vorderingen gemaakt en ijver getoond hebben, den ió-jari^en leeftijd hebben bereikt en daarbij minstens 3 jaar in de fabriek als leerling zijn werkzaam geweest, kunnen bij één of meer werklieden werkzaam worden gesteld.

Leerlingen, die den 18-jarigen leeftijd hebben bereikt, kunnen in stukgeld werkzaam worden gesteld, hetzij in een ploeg, hetzij afzonderlijk. In dit geval wordt hun geen tekort berekend. Eventueele overbedragen worden hun uitbetaald, doch alleen onder voorwaarde, dat door hun het werk voldoende aan alle eischen, wat kwaliteit betreft, afgeleverd wordt.

Aan de leerlingen wordt kosteloos herhalings- en teekenonderwijs gegeven. Het herhalingsonderwijs, dat verplichtend is, wordt gegeven gedurende de werkuren; deze leeruren worden den leerlingen als werkuren vergoed.

Het teekenonderwijs, hetwelk in de avonduren gegeven wordt, is niet verplichtend.

Aan het eind van elk kwartaal, wordt den leerlingen een cijfer toegekend voor gedrag, vlijt en vorderingen, zoowel in de werkplaats, als in de dag- en teekenschool. De cijfers 1, 2, 3 en 4 beteekenen resp.' slecht, tamelijk, goed en uitmuntend.

Wanneer deze cijfers, genomen over eenige kwartalen, aanwijzen, dat gedrag, vlijt en vorderingen of een dezer onvoldoende zijn, wordt de leerling uit den dienst ontslagen.

De leerlingen zijn verplicht, die hulpwerkzaamheden te verrichten, die in het belang van den dienst der fabriek van hen worden geëischt.

Aan het eind van elk halfjaar wordt den leerlingen een bedrac te goed geschreven, gelijk aan dat vjin één week loon, behalve aan die leerlingen, aan wie in een der kwartalen van het afgeloopen halfjaar een 1 voor gedrag, vlijt of vorderingen is toegekend.

Het totaal dezer den leerling te goed geschreven bedragen wordt hem uitbetaald, na het bereiken van zijn 25sten verjaardag wanneer hij in onafgebroken dienst der fabriek, sedert zijn indiensttreding als leerling der fabriek, gebleven is. De vervulling van militairen dienstplicht wordt niet aangemerkt als afbreking van diensttijd.

Wanneer, door redenen buiten schuld van den leerling, deze de fabriek vóór zijn 25sten verjaardag verlaat, zal de directie overwegen, of er te zijnen aanzien redenen bestaan, om hem het bedrag der hem te goed geschreven premies uit te betalen.

Het fabrieksreglement is op de leerlingen van toepassing.

Sluiten