Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plantkunder,andSChe MaatschaPP'j voor Tuinbouw en

heeft i,nNJÏ£1£?8C?e ^aatschaPPij voor Tuinbouw en Plantkunde»

we en doo i ' ï algemeene vergadering besloten, het leerlingwezen door hare afdeelingen te doen toepassen. Het hoofdbestuur

het conceot'St t6 °"tworpen, waarvan

en heeft n, IZl ter^e«ordfI,n.? >s gezonden aan de afdeelingen en heeft nu onlangs (September 1906) een algemeenen grondsfao-

als basis voor de door elke afdeeling/ in verband met pbatsehSS toestanden en behoeften, te treffen bijzondere rerelhic- bekend gemaakt. Het hoofdbestuur heeft terecht ingezien, dat eene al^e.neene aanwijzing beter is, dan een bindend reglement, opdat de afdeelingen

VrDe,Jafdëa,ar e'gen.inzicht e» ervaring, de zaak in te richt:?

De afdeelingen zijn uitgenoodigd, met dit leerlingwezen proeven e nemen en de uitkomsten daarvan aan het hoofdbestuur mee te deelen, tegelijk met de leerling-overeenkomsten, zooals deze zullen worden afgesloten. De algemeene regeling, door het hoofdbestuur aanbevolen komt neer op de volgende bepalingen:

e afdeeling benoemt eene commissie, tot' uitvoering eener e" va» jongelieden

De taak dezer commissie zal zijn:

trek di? ™ £ Ste"en Va" a"e vaklieden in den om-

k'k L-. u vergoeding, voor de opleiding van leerlingen

voor g"Cch.kt"l,i.T na" he' °°rdeel d" laar-

b te bepalen, welke van de jongelieden, die daarvoor in aan merking wenschen te komen, als leerlingen kunnen en zullen

m« d° SSÏÏSÏ, b,j Wie (dit laatstó ïn "« "e„ en

c zich op de hoogte houden, «enerzijds, van gedrag en vliit der leerlinge" en anderzijds, van de wijze, waarop dl pa.rSo"zijó vrflwillig op zich genomen taak opvat;

d de theoretische ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen Alleen zij, die met goed gevolg het onderwijs eener lagere of

in^anmerking?'6 °°' Ben°ten' k°™"

°hPt hlaatS?n'^ vanvvaar een tu'nbouwwintercursus bereikbaar is

olichïenï206 , arvan VOOr de als leerlingen aangenomenen verplichtend , in plaatsen, waar ander onderwijs wordt gegeven, waarvan

Sluiten