Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^SdSt5.f WerkPla"s" toepassi ng ons mogelijk en

TbïïÈ?1 het «ret ^°kk™ — »« b-

De Nederlandsche Barbiers» en Kappersbond.

De kappers en barbiers vormen nog heden een groep van hand werksheden, welke nog steeds leven in bedriifsverfoudLgen zool die waarin t handwerk stond ten tijde der <*ilden Bii hen maakt nog heden de gezel in den regel d'eel uit van t .ezln Ïan n meester en deelt hij in de lusten en lasten van 't bedrijf

tijd d^fd"SenaaSord%tPoeldde ^ °°k SindS

va!:,eH(»0TStandigïeid' ^at me" in dit vak' reeds op jongensleeftiid

houdt °P " J Sprmgt' geen 00^enblik rekening er mede

houdt, dat men op die wijze geen deugdelijk onderlegd vakman

maakt ™ leerli Zich,.Veelal te sP°^ig als patroon te vestigen,

Sans is ziiL H gCnTeg Dg noodzakelijk- Zooals de vakopleiding thans is, zijn de gevolgen o. a. deze, dat menig patroon met alles

»e/akke"niS' ~rbie<l he=ft 4en

beid, het niet te nauw neemt met zijn tarief en zelfs de aan leiding is, dat het vak hoe langer hoe meer in discrediet raakt

het ."laatsc5aPPellJke welstand van de beoefenaren daalt beneden

het peil van dat van een flinken vakman. Deneden

hen leerling-contract, dat de mogelijkheid schept, dat de vak opleiding met meer zorg wordt genoten en tevens, dat er mis

leerïnaen" ^ gCSteld aan het kweeken van te veel

bZlcTïn VZ °' a\d°°: de Barbiers" en Kapperscourant' Depleit. In deze courant is de wenschelijkheid van een wetteliiJ

geregelde leerling-overeenkomst, in verband met het ontwern

arbeidswet van ,903, o. a. besproken, met name i„ dien zin dM

hebben T ~ da° «"

nebben. De schrijver wenscht, dat zulks duidelijk in dewetwSrde omschreven, opdat me» „ie, kome to, een soirt van Singén uitbuiterij, opdat geen leerlingen worden gekweekt om drie laar van hen ,e plukken, terwijl, als deze leergng.n z i»J«

worden en z,j een betrekking zoeken, er geeS plfats ™ör hen oo e arbeidsmarkt zijn zal, omdat zij dan bij die patroons, die wil

*'S' "« d<» B.rbl,,,.

Sluiten