Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^In hhievernreendeh7ennter rdZigerS deZe Stad te doen lo^en.

1™ r ir teruggang zal voortgaan of wel tot staan

komen of «lfs „oor een herleving van het bedrijf zal p!aaB mïe„ toekomst leeren. Maar zoolang het niet vaststaat rlat A '

m^^lii^ modern n£

bedrijf in zijn strijd om SS TLl"^

Ueheel verdwijnen zal het natuurlijk nooit. Niet ieder kan in

d Lr„feCdTetek ™ kCht °°k 'S het »'°Sel.jk dat'tttnt'a" aergenen, die de voorkeur geven aan een aangemeten schoen

boven een fabriekmatig gemaakten, zal toenemen.

n t e eerste plaats zal daartoe medewerken de stijp-ing in de El" (laaKK"°;mde sch»«»«' <«« 'hans, voorllóvi™ de makerijen° genoteercf worden. beneden de prijzen der maatschoenVerder schijnt t wel, dat de ondervinding velen leert dat de

vangmod Th .het,maa|werk' wat Passen, duurzaamheid en netheid J ? ï WCi Cen h°°-eren PfiJs rechtvaardigen.

te hLdhavfnTf te" K ?choer\makers mogelijk zijn, hun positie j te verbeteren, dan zal dit alleen het geval ziin onder voorwaarde, dat zij zelf ten volle bekwaam zijn fn hun vak en beantwoorden aan de etschen, verbonden aan het huidige zakendoen en kunnen beschikken over eveneens ten volle bekwame gezellen

Intusschen is ook de gelegenheid, om in het vak op deuo-deliike wijze te worden opgeleid, ten onzent verminderd. P deU»ddlJke Vroeger kon de schoenmaker gemakkelijker leerlingen in ziin werkplaats opnemen, dan thans. Toen de schoen nog uit de h2d

st kken ;fn Kt hn , ï ^ °efenen in hgt -alkander

stikken van het bovenleder, om eerst daarna zich het maken van

te zien'ais h* v°id°ende

Thans wordt het bovenleder op de machine bewerkt zoodat

fs vervallen"111 ^ vóóroefening voor den leerling,

Ook de toename van het thuis-werken heeft de gelegenheid tot

ïmlakf "Tl [d\lnfen W.erkPlaats' —r allerlei werk wordt gemaakt — lapwerk, kinderwerk, dames-, heeren-werk — kan no?

een geleidelijke opklimming bestaan in den aan den leerlino- opo-e

agen arbeid. Maar de thuiswerker, die steeds en uitsluitend het-

hf deoeSt°°e schtrdema 11l' ^ ^ leCrUng Sebruike°- Alles wat °Ct' e,Scht de volle zorg en de volle bekwaamheid van den

Sluiten